Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 mars 2011

22 mars 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 18 mars 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 187 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 332,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 823,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,9 miljarder EUR till 77,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 16,3 miljarder EUR till 344,9 miljarder EUR. Onsdagen den 16 mars 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 111,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 100,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 77,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 77,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 20,2 miljarder EUR (jämfört med 15,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 138 miljarder EUR. Denna minskning var resultatet av förfallna värdepapper i värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 77,4 miljarder EUR respektive 60,6 miljarder EUR den vecka som slutade den 18 mars 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,6 miljarder EUR till 222,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.433 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 233.788 1.587
2.1 Fordringar på IMF 76.932 1.445
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 156.856 142
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.609 −439
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.545 1.701
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.545 1.701
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 443.483 −10.765
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 100.543 −10.788
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 342.863 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 51 15
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 27 8
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 48.729 −1.883
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 470.438 −1.461
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.958 −234
7.2 Andra värdepapper 332.480 −1.227
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.904 0
9 Övriga tillgångar 295.450 −1.379
Summa tillgångar 1.940.378 −12.639
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 823.862 −554
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 321.039 −6.064
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 222.435 −11.621
2.2 Inlåningsfacilitet 20.150 4.858
2.3 Inlåning med fast löptid 77.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 954 698
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.877 730
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 84.979 −6.711
5.1 Offentliga sektorn 77.115 −6.856
5.2 Övriga skulder 7.864 145
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.790 −650
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.030 −322
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.830 −492
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.830 −492
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 181.001 1.371
11 Värderegleringskonton 331.533 0
12 Eget kapital 79.886 53
Summa skulder 1.940.378 −12.639
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media