Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. marca 2011

22. marec 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. marca 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 2 milijardi EUR na 187 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 332,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 823,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,9 milijarde EUR na 77,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 16,3 milijarde EUR na 344,9 milijarde EUR. V sredo, 16. marca 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 111,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 100,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 77,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 77,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 20,2 milijarde EUR (v primerjavi z 15,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 138 milijard EUR. Do zmanjšanja je prišlo zaradi zapadlosti sredstev v programu v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in programu nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 18. marca 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 77,4 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,6 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 11,6 milijarde EUR na 222,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.433 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 233.788 1.587
2.1 Terjatve do MDS 76.932 1.445
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 156.856 142
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.609 −439
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.545 1.701
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.545 1.701
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 443.483 −10.765
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 100.543 −10.788
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 342.863 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 51 15
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 27 8
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 48.729 −1.883
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 470.438 −1.461
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.958 −234
7.2 Drugi vrednostni papirji 332.480 −1.227
8 Dolg širše države v EUR 34.904 0
9 Druga sredstva 295.450 −1.379
Skupaj sredstva 1.940.378 −12.639
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 823.862 −554
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 321.039 −6.064
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 222.435 −11.621
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 20.150 4.858
2.3 Vezane vloge 77.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 954 698
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.877 730
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 84.979 −6.711
5.1 Širša država 77.115 −6.856
5.2 Druge obveznosti 7.864 145
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.790 −650
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.030 −322
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.830 −492
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.830 −492
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 181.001 1.371
11 Računi prevrednotenja 331.533 0
12 Kapital in rezerve 79.886 53
Skupaj obveznosti 1.940.378 −12.639
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije