Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 november 2010

30 november 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 26 november 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 176,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
26 november 2010 6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 318,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 814 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,9 miljarder EUR till 112,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 18,3 miljarder EUR till 403,4 miljarder EUR. Onsdagen den 24 november 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 186 miljarder EUR och ersattes med en ny på 177,1 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 65 miljarder EUR och inlåning, till ett belopp av 66 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 25 november 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 19,1 miljarder EUR och ersattes av en ny på 38,2 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 128,1 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 67,2 miljarder EUR respektive 60,9 miljarder EUR den vecka som slutade den 26 november 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,9 miljarder EUR (jämfört med 3,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 53,8 miljarder EUR (jämfört med 28,9 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 25,3 miljarder EUR till 196,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.411 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 220.004 −295
2.1 Fordringar på IMF 69.539 −165
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 150.465 −129
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.254 837
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.859 151
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.859 151
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 523.184 7.636
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 177.103 −8.930
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 345.226 19.127
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 852 −2.563
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.607 2.813
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 446.511 2.486
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 128.121 1.348
7.2 Andra värdepapper 318.391 1.138
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.977 0
9 Övriga tillgångar 281.153 13.946
Summa tillgångar 1.915.961 27.573
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 814.043 1.281
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 316.710 551
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 196.884 −25.345
2.2 Inlåningsfacilitet 53.776 24.875
2.3 Inlåning med fast löptid 66.000 1.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 51 20
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.020 997
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 118.727 10.763
5.1 Offentliga sektorn 112.532 10.883
5.2 Övriga skulder 6.195 −120
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.608 1.616
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.008 150
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.134 893
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.134 893
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 176.116 11.321
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.189 0
Summa skulder 1.915.961 27.573
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media