Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. novembra 2010

30. november 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. novembra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 176,5 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
26. november 2010 6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,1 milijarde EUR na 318,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,3 milijarde EUR na 814 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,9 milijarde EUR na 112,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 18,3 milijarde EUR na 403,4 milijarde EUR. V sredo, 24. novembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 186 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 177,1 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 65 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 66 milijard EUR. V četrtek, 25. novembra 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 19,1 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 38,2 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 1,3 milijarde EUR na 128,1 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 26. novembra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 67,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,9 milijarde EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi s 3,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 53,8 milijarde EUR (v primerjavi s 28,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 25,3 milijarde EUR na 196,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.411 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 220.004 −295
2.1 Terjatve do MDS 69.539 −165
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 150.465 −129
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.254 837
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.859 151
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.859 151
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 523.184 7.636
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 177.103 −8.930
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 345.226 19.127
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 852 −2.563
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 31.607 2.813
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 446.511 2.486
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 128.121 1.348
7.2 Drugi vrednostni papirji 318.391 1.138
8 Dolg širše države v EUR 34.977 0
9 Druga sredstva 281.153 13.946
Skupaj sredstva 1.915.961 27.573
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 814.043 1.281
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 316.710 551
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 196.884 −25.345
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 53.776 24.875
2.3 Vezane vloge 66.000 1.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 51 20
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.020 997
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 118.727 10.763
5.1 Širša država 112.532 10.883
5.2 Druge obveznosti 6.195 −120
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.608 1.616
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.008 150
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.134 893
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.134 893
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 176.116 11.321
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.189 0
Skupaj obveznosti 1.915.961 27.573
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije