Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 listopada 2010 r.

30 listopada 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26 listopada 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld euro do poziomu 176,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
26 listopada 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 6 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 318,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,3 mld euro do poziomu 814 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10,9 mld euro do poziomu 112,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 18,3 mld euro do poziomu 403,4 mld euro. W środę 24 listopada 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 186 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 177,1 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 65 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 66 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności. W czwartek 25 listopada 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 19,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 38,2 mld euro.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 128,1 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 26 listopada 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 67,2 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,9 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld euro (wobec 3,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 53,8 mld euro (wobec 28,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 25,3 mld euro do poziomu 196,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.411 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 220.004 −295
2.1 Należności od MFW 69.539 −165
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 150.465 −129
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.254 837
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.859 151
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.859 151
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 523.184 7.636
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 177.103 −8.930
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 345.226 19.127
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 852 −2.563
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.607 2.813
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 446.511 2.486
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 128.121 1.348
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 318.391 1.138
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.977 0
9 Pozostałe aktywa 281.153 13.946
Aktywa razem 1.915.961 27.573
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 814.043 1.281
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 316.710 551
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 196.884 −25.345
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 53.776 24.875
2.3 Depozyty terminowe 66.000 1.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 51 20
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.020 997
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 118.727 10.763
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 112.532 10.883
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.195 −120
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.608 1.616
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.008 150
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.134 893
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.134 893
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 176.116 11.321
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.189 0
Pasywa razem 1.915.961 27.573
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami