Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 november 2010

30 november 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 november 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 176,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
26 november 2010 6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 318,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 814 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,9 miljard naar EUR 112,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 18,3 miljard naar EUR 403,4 miljard. Op woensdag 24 november 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 186 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 177,1 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 65 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 66 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 25 november 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 19,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 38,2 miljard verrekend.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 128,1 miljard in verband met de verrekening van aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 26 november 2010 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal EUR 67,2 miljard respectievelijk EUR 60,9 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met EUR 3,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 53,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 28,9 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 25,3 miljard naar EUR 196,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.411 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 220.004 −295
2.1 Vorderingen op het IMF 69.539 −165
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 150.465 −129
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.254 837
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.859 151
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.859 151
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 523.184 7.636
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 177.103 −8.930
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 345.226 19.127
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 852 −2.563
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.607 2.813
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 446.511 2.486
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 128.121 1.348
7.2 Overige waardepapieren 318.391 1.138
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.977 0
9 Overige activa 281.153 13.946
Totaal activa 1.915.961 27.573
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 814.043 1.281
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 316.710 551
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 196.884 −25.345
2.2 Depositofaciliteit 53.776 24.875
2.3 Termijndeposito's 66.000 1.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 51 20
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.020 997
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.727 10.763
5.1 Overheid 112.532 10.883
5.2 Overige verplichtingen 6.195 −120
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.608 1.616
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.008 150
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.134 893
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.134 893
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 176.116 11.321
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.189 0
Totaal passiva 1.915.961 27.573
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media