Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 ноември 2010 г.

30 ноември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 26 ноември 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,5 млрд. евро до 176,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
26 ноември 2010 г. 6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,1 млрд. евро до 318,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 1,3 млрд. евро до 814 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 10,9 млрд. евро до 112,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 18,3 млрд. евро до 403,4 млрд. евро. На 24 ноември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 186 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 177,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 65 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 66 млрд. евро. На 25 ноември 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 19,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 38,2 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,3 млрд. евро до 128,1 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 26 ноември 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 67,2 млрд. евро и 60,9 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при 3,4 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 53,8 млрд. евро (при 28,9 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 25,3 млрд. евро до 196,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 411 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 220 004 −295
2.1 Вземания от МВФ 69 539 −165
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 150 465 −129
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 254 837
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 859 151
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 859 151
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 523 184 7 636
5.1 Основни операции по рефинансиране 177 103 −8 930
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 345 226 19 127
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 852 −2 563
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 31 607 2 813
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 446 511 2 486
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 128 121 1 348
7.2 Други ценни книжа 318 391 1 138
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 977 0
9 Други активи 281 153 13 946
Общо активи 1 915 961 27 573
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 814 043 1 281
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 316 710 551
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 196 884 −25 345
2.2 Депозитно улеснение 53 776 24 875
2.3 Срочни депозити 66 000 1 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 51 20
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 020 997
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 118 727 10 763
5.1 Сектор „Държавно управление“ 112 532 10 883
5.2 Други задължения 6 195 −120
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 608 1 616
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 008 150
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 134 893
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 134 893
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 176 116 11 321
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 189 0
Общо пасиви 1 915 961 27 573
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите