SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. november 2010

30. november 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. november 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 176,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
26. november 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,1 mia. euro til 318,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,3 mia. euro til 814 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,9 mia. euro til 112,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 18,3 mia. euro til 403,4 mia. euro. Onsdag den 24. november 2010 udløb en primær markedsoperation på 186 mia. euro, og en ny på 177,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 65 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 66 mia. euro. Torsdag den 25. november 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 19,1 mia. euro, og en ny på 38,2 mia. euro blev afviklet.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,3 mia. euro til 128,1 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 26. november 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 67,2 mia. euro og 60,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod 3,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 53,8 mia. euro (mod 28,9 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 25,3 mia. euro til 196,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.411 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 220.004 −295
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.539 −165
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 150.465 −129
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.254 837
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.859 151
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.859 151
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 523.184 7.636
5.1 Primære markedsoperationer 177.103 −8.930
5.2 Langfristede markedsoperationer 345.226 19.127
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 852 −2.563
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.607 2.813
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 446.511 2.486
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 128.121 1.348
7.2 Andre værdipapirer 318.391 1.138
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.977 0
9 Andre aktiver 281.153 13.946
Aktiver i alt 1.915.961 27.573
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 814.043 1.281
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 316.710 551
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 196.884 −25.345
2.2 Indlånsfacilitet 53.776 24.875
2.3 Indskud med fast løbetid 66.000 1.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 51 20
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.020 997
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 118.727 10.763
5.1 Offentlig forvaltning og service 112.532 10.883
5.2 Andre forpligtelser 6.195 −120
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.608 1.616
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.008 150
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.134 893
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.134 893
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 176.116 11.321
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.189 0
Passiver i alt 1.915.961 27.573
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt