Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. novembru 2010

30. novembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. novembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) znížila o 0,5 mld. EUR na 176,5 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
26. novembra 2010 6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 318,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,3 mld. EUR na 814 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 10,9 mld. EUR na 112,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 18,3 mld. EUR na 403,4 mld. EUR. V stredu 24. novembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 186 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 177.1 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 65 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 66 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 25. novembra 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 19,1 mld EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 38,2 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mil. EUR na 128,6 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 26. novembra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 67,2 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov 60,9 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,9 mld. EUR (v porovnaní s 3,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 53,8 mld. EUR (v porovnaní s 28,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 25,3 mld. EUR na 196,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 411 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 220 004 −295
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 539 −165
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 150 465 −129
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 254 837
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 859 151
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 859 151
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 523 184 7 636
5.1 Hlavné refinančné operácie 177 103 −8 930
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 345 226 19 127
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 852 −2 563
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 607 2 813
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 446 511 2 486
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 128 121 1 348
7.2 Ostatné cenné papiere 318 391 1 138
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 977 0
9 Ostatné aktíva 281 153 13 946
Úhrn aktív 1 915 961 27 573
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 814 043 1 281
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 316 710 551
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 196 884 −25 345
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 53 776 24 875
2.3 Termínované vklady 66 000 1 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 51 20
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 020 997
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 118 727 10 763
5.1 Verejná správa 112 532 10 883
5.2 Ostatné záväzky 6 195 −120
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 608 1 616
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 008 150
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 134 893
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 134 893
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 176 116 11 321
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 189 0
Úhrn pasív 1 915 961 27 573
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá