Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 26. novembrī

2010. gada 30. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 26. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 176.5 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 26. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 318.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 814 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.9 mljrd. euro (līdz 112.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 18.3 mljrd. euro (līdz 403.4 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 24. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 186 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 177.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 65 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 66 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2010. gada 25. novembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 19.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 38.2 mljrd. euro apmērā.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 128.1 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 26. novembrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 67.2 mljrd. euro un 60.9 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 3.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 53.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 28.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 25.3 mljrd. euro (līdz 196.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,411 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220,004 −295
2.1 SVF debitoru parādi 69,539 −165
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 150,465 −129
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,254 837
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,859 151
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,859 151
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 523,184 7,636
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 177,103 −8,930
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 345,226 19,127
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 852 −2,563
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 31,607 2,813
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 446,511 2,486
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 128,121 1,348
7.2 Pārējie vērtspapīri 318,391 1,138
8 Valdības parāds euro 34,977 0
9 Pārējie aktīvi 281,153 13,946
Kopā aktīvi 1,915,961 27,573
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 814,043 1,281
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 316,710 551
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 196,884 −25,345
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 53,776 24,875
2.3 Termiņnoguldījumi 66,000 1,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 51 20
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,020 997
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 118,727 10,763
5.1 Saistības pret valdību 112,532 10,883
5.2 Pārējās saistības 6,195 −120
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,608 1,616
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,008 150
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,134 893
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,134 893
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 176,116 11,321
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,189 0
Kopā pasīvi 1,915,961 27,573
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem