Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. listopadu 2010

30. listopadu 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. listopadu 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,5 mld. EUR na 176,5 mld. EUR.

Mimořádné operace:
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
26. listopadu 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 318,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 1,3 mld. EUR na 814 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,9 mld. EUR na 112,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 18,3 mld. EUR na 403,4 mld. EUR. Ve středu 24. listopadu 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 186 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 177,1 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 65 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 66 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace ve výši 19,1 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 38,2 mld. EUR.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 128,1 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 26. listopadu 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 67,2 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,9 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (oproti 3,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 53,8 mld. EUR (oproti 28,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 25,3 mld. EUR na 196,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 411 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 220 004 −295
2.1 Pohledávky za MMF 69 539 −165
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 150 465 −129
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 254 837
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 859 151
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 859 151
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 523 184 7 636
5.1 Hlavní refinanční operace 177 103 −8 930
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 345 226 19 127
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 852 −2 563
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 607 2 813
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 446 511 2 486
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 128 121 1 348
7.2 Ostatní cenné papíry 318 391 1 138
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 977 0
9 Ostatní aktiva 281 153 13 946
Aktiva celkem 1 915 961 27 573
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 814 043 1 281
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 316 710 551
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 196 884 −25 345
2.2 Vkladová facilita 53 776 24 875
2.3 Termínované vklady 66 000 1 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 51 20
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 020 997
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 118 727 10 763
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 112 532 10 883
5.2 Ostatní závazky 6 195 −120
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 608 1 616
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 008 150
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 134 893
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 134 893
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 176 116 11 321
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 189 0
Pasiva celkem 1 915 961 27 573
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média