Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 юни 2010 г.

8 юни 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 4 юни 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 4,5 млрд. евро до 173,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

На 3 юни 2010 г. настъпи падежът на седемдневна операция по предоставяне на ликвидност в размер на 5,4 млрд. щатски долара. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено между Европейската централна банка и Системата на Федералния резерв.

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 юни 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5,4 млрд. щатски долара -

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 3,7 млрд. евро до 304,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 4,7 млрд. евро до 809,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 20,6 млрд. евро до 117,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 31,8 млрд. евро до 440,7 млрд. евро. На 2 юни 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 106 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 117,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на депозити в размер на 26,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 35 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 350,9 млрд. евро (при 316,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязва увеличение с 6,2 млрд. евро до 96,2 млрд. евро в резултат на заплатените покупки в размер на 4,9 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 1,3 млрд. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 12,4 млрд. евро до 171,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 692 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 213 020 747
2.1 Вземания от МВФ 69 441 −84
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 580 830
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 705 −5 038
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 843 −218
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 843 −218
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 826 577 11 439
5.1 Основни операции по рефинансиране 117 727 11 713
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 708 805 −32
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 8 −242
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 37 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 37 574 −2 840
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 400 650 2 439
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 96 178 6 168
7.2 Други ценни книжа 304 471 −3 729
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 576 0
9 Други активи 251 871 3 529
Общо активи 2 098 508 10 057
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 809 442 4 737
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 557 257 30 913
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 171 325 −12 350
2.2 Депозитно улеснение 350 902 34 739
2.3 Срочни депозити 35 000 8 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 30 24
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 613 106
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 125 371 −20 358
5.1 Сектор „Държавно управление“ 117 154 −20 560
5.2 Други задължения 8 217 202
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 639 −7 867
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 184 133
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 265 123
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 265 123
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 170 183 2 269
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 77 314 0
Общо пасиви 2 098 508 10 057
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите