Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. júnu 2010

8. júna 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. júna 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (viac informácií nižšie) znížila o 4,5 mld. EUR na 173,2 mld. EUR.

Transakcie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dňa 3. júna 2010 bola splatná sedemdňová operácia na dodanie likvidity v objeme 5,4 mld. USD. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek), ktoré Európska centrálna banka uzavrela s Federálnym rezervným systémom.

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. júna 2010 sedemdňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,4 mld. USD

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 3,7 mld. EUR na 304,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,7 mld. EUR na 809,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 20,6 mld. EUR na 117,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 31,8 mld. EUR na 440,7 mld. EUR. V stredu 2. júna 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 106 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 117,7 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné vklady vo výške 26,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 35 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 350,9 mld. EUR (v porovnaní s 316,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v objeme 4,9 mld. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a 1,3 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v eurách zvýšil o 6,2 mld. EUR na 96,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 12,4 mld. EUR na 171,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 692 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 213 020 747
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 441 −84
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 580 830
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 705 −5 038
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 843 −218
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 843 −218
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 826 577 11 439
5.1 Hlavné refinančné operácie 117 727 11 713
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 708 805 −32
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 8 −242
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 37 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 574 −2 840
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 400 650 2 439
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 96 178 6 168
7.2 Ostatné cenné papiere 304 471 −3 729
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 576 0
9 Ostatné aktíva 251 871 3 529
Úhrn aktív 2 098 508 10 057
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 809 442 4 737
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 557 257 30 913
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 171 325 −12 350
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 350 902 34 739
2.3 Termínované vklady 35 000 8 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 30 24
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 613 106
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 125 371 −20 358
5.1 Verejná správa 117 154 −20 560
5.2 Ostatné záväzky 8 217 202
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 639 −7 867
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 184 133
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 265 123
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 265 123
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 170 183 2 269
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 77 314 0
Úhrn pasív 2 098 508 10 057
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá