Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 juni 2010

8 juni 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 4 juni 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,5 miljarder EUR till 173,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Den 3 juni förföll en likvidiserande transaktion i US-dollar på 5,4 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Federal Reserve System.

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
3 juni 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 5,4 miljarder USD -

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 3,7 miljarder EUR till 304,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,7 miljarder EUR till 809,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 20,6 miljarder EUR till 117,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 31,8 miljarder EUR till 440,7 miljarder EUR. Onsdagen den 2 juni 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 106 miljarder EUR och ersattes med en ny på 117,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning till ett belopp av 26,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 35 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, togs in.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 350,9 miljarder EUR (jämfört med 316,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 6,2 miljarder EUR till 96,2 miljarder EUR som resultat av de avvecklade köpen på 4,9 miljarder EUR inom värdepappersprogrammet och 1,3 miljarder EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,4 miljarder EUR till 171,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.692 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 213.020 747
2.1 Fordringar på IMF 69.441 −84
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.580 830
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.705 −5.038
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.843 −218
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.843 −218
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 826.577 11.439
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 117.727 11.713
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 708.805 −32
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 8 −242
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 37 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.574 −2.840
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 400.650 2.439
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 96.178 6.168
7.2 Andra värdepapper 304.471 −3.729
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.576 0
9 Övriga tillgångar 251.871 3.529
Summa tillgångar 2.098.508 10.057
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 809.442 4.737
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 557.257 30.913
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 171.325 −12.350
2.2 Inlåningsfacilitet 350.902 34.739
2.3 Inlåning med fast löptid 35.000 8.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 30 24
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 613 106
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 125.371 −20.358
5.1 Offentliga sektorn 117.154 −20.560
5.2 Övriga skulder 8.217 202
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.639 −7.867
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.184 133
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.265 123
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.265 123
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 170.183 2.269
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 77.314 0
Summa skulder 2.098.508 10.057
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media