Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 4. jūnijā

2010. gada 8. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 4. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 173.2 mljrd. euro; sk. tālāk).

Likviditāti palielinošie darījumi ASV dolāros

2010. gada 3. jūnijā likviditāti palielinošai operācijai 5.4 mljrd. ASV dolāru apmērā ar termiņu 7 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju), kuru Eiropas Centrālā banka noslēgusi ar Federālo rezervju sistēmu.

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 3. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5.4 mljrd. ASV dolāru

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 304.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.7 mljrd. euro (līdz 809.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.6 mljrd. euro (līdz 117.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 31.8 mljrd. euro (līdz 440.7 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 2. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 106 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 117.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā pienāca termiņš noguldījumiem 26.5 mljrd. euro apmērā un tika piesaistīti jauni noguldījumi 35 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 350.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 316.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 6.2 mljrd. euro (līdz 96.2 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas un euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros (attiecīgi 4.9 mljrd. euro un 1.3 mljrd. euro apjomā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 12.4 mljrd. euro (līdz 171.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,692 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 213,020 747
2.1 SVF debitoru parādi 69,441 −84
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,580 830
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,705 −5,038
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,843 −218
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,843 −218
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 826,577 11,439
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 117,727 11,713
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 708,805 −32
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 8 −242
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 37 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 37,574 −2,840
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 400,650 2,439
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 96,178 6,168
7.2 Pārējie vērtspapīri 304,471 −3,729
8 Valdības parāds euro 35,576 0
9 Pārējie aktīvi 251,871 3,529
Kopā aktīvi 2,098,508 10,057
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 809,442 4,737
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 557,257 30,913
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 171,325 −12,350
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 350,902 34,739
2.3 Termiņnoguldījumi 35,000 8,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 30 24
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 613 106
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 125,371 −20,358
5.1 Saistības pret valdību 117,154 −20,560
5.2 Pārējās saistības 8,217 202
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,639 −7,867
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,184 133
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,265 123
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,265 123
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 170,183 2,269
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 77,314 0
Kopā pasīvi 2,098,508 10,057
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem