Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 juni 2010

8 juni 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 juni 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,5 miljard naar EUR 173,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Op 3 juni 2010 verviel een 7-daagse liquiditeitsverschaffende transactie van USD 5,4 miljard. Deze transactie is door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System.

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 juni 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5,4 miljard -

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 3,7 miljard naar EUR 304,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,7 miljard naar EUR 809,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 20,6 miljard naar EUR 117,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 31,8 miljard naar EUR 440,7 miljard. Op woensdag 2 juni 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 106 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 117,7 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen deposito’s ter waarde van EUR 26,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 35 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 350,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 316,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 6,2 miljard naar EUR 96,2 miljard ten gevolge van verrekende aankopen van EUR 4,9 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en van EUR 1,3 miljard in het kader van het programma tot aankoop van in euro luidende gedekte obligaties.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,4 miljard naar EUR 171,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.692 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 213.020 747
2.1 Vorderingen op het IMF 69.441 −84
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.580 830
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.705 −5.038
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.843 −218
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.843 −218
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 826.577 11.439
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 117.727 11.713
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 708.805 −32
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 8 −242
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 37 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.574 −2.840
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 400.650 2.439
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 96.178 6.168
7.2 Overige waardepapieren 304.471 −3.729
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.576 0
9 Overige activa 251.871 3.529
Totaal activa 2.098.508 10.057
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 809.442 4.737
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 557.257 30.913
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 171.325 −12.350
2.2 Depositofaciliteit 350.902 34.739
2.3 Termijndeposito's 35.000 8.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 30 24
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 613 106
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 125.371 −20.358
5.1 Overheid 117.154 −20.560
5.2 Overige verplichtingen 8.217 202
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.639 −7.867
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.184 133
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.265 123
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.265 123
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 170.183 2.269
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 77.314 0
Totaal passiva 2.098.508 10.057
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media