Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 czerwca 2010 r.

8 czerwca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4 czerwca 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,5 mld euro do poziomu 173,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich

3 czerwca 2010 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w kwocie 5,4 mld USD, z terminem 7-dniowym. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3 czerwca 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 5,4 mld USD -

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 3,7 mld euro do poziomu 304,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,7 mld euro do poziomu 809,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 20,6 mld euro do poziomu 117,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 31,8 mld euro do poziomu 440,7 mld euro. W środę 2 czerwca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 106 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 117,7 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów na kwotę 26,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty, z terminem tygodniowym, na kwotę 35 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 350,9 mld euro (wobec 316,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 6,2 mld euro do 96,2 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 4,9 mld euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 1,3 mld euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 12,4 mld euro do poziomu 171,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.692 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 213.020 747
2.1 Należności od MFW 69.441 −84
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.580 830
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.705 −5.038
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.843 −218
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.843 −218
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 826.577 11.439
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 117.727 11.713
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 708.805 −32
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 8 −242
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 37 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.574 −2.840
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 400.650 2.439
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 96.178 6.168
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 304.471 −3.729
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.576 0
9 Pozostałe aktywa 251.871 3.529
Aktywa razem 2.098.508 10.057
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 809.442 4.737
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 557.257 30.913
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 171.325 −12.350
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 350.902 34.739
2.3 Depozyty terminowe 35.000 8.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 30 24
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 613 106
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 125.371 −20.358
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 117.154 −20.560
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.217 202
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.639 −7.867
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.184 133
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.265 123
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.265 123
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 170.183 2.269
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 77.314 0
Pasywa razem 2.098.508 10.057
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami