Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. červnu 2010

8. června 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. června 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 4,5 mld. EUR na 173,2 mld. EUR (viz níže).

Transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Dne 3. června 2010 byla splatná operace na poskytnutí likvidity se splatností sedm dní o objemu 5,4 mld. USD. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovou linkou), které Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. června 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 5,4 mld. USD -

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 3,7 mld. EUR na 304,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,7 mld. EUR na 809,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 20,6 mld. EUR na 117,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čisté úvěry úvěrovým institucím poskytnuté Eurosystémem (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesly o 31,8 mld. EUR na 440,7 mld. EUR. Ve středu 2. června 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 106 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 117,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné vklady o objemu 26,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady se splatností jeden týden ve výši 35 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 350,9 mld. EUR (ve srovnání s 316,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 6,2 mld. EUR na 96,2 mld. EUR v důsledku vypořádaných nákupů o objemu 4,9 mld. EUR v rámci programu pro trhy s cennými papíry a vypořádaných nákupů o objemu 1,3 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,4 mld. EUR na 171,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 692 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 213 020 747
2.1 Pohledávky za MMF 69 441 −84
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 580 830
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 705 −5 038
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 843 −218
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 843 −218
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 826 577 11 439
5.1 Hlavní refinanční operace 117 727 11 713
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 708 805 −32
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 8 −242
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 37 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 574 −2 840
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 400 650 2 439
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 96 178 6 168
7.2 Ostatní cenné papíry 304 471 −3 729
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 576 0
9 Ostatní aktiva 251 871 3 529
Aktiva celkem 2 098 508 10 057
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 809 442 4 737
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 557 257 30 913
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 171 325 −12 350
2.2 Vkladová facilita 350 902 34 739
2.3 Termínované vklady 35 000 8 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 30 24
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 613 106
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 125 371 −20 358
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 117 154 −20 560
5.2 Ostatní závazky 8 217 202
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 639 −7 867
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 184 133
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 265 123
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 265 123
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 170 183 2 269
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 77 314 0
Pasiva celkem 2 098 508 10 057
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média