Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. junija 2010

8. junij 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. junija 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 4,5 milijarde EUR na 173,2 milijarde EUR.

Operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih

Na dan 3. junija 2010 je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 5,4 milijarde USD. To operacijo je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalni liniji), ki jih je Evropska centralna banka vzpostavila z ameriško centralno banko.

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. junij 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5,4 mrd USD -

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 3,7 milijarde EUR na 304,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,7 milijarde EUR na 809,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 20,6 milijarde EUR na 117,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 31,8 milijarde EUR na 440,7 milijarde EUR. V sredo, 2. junija 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 106 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 117,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vloge v višini 26,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 35 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 350,9 milijarde EUR (v primerjavi s 316,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 6,2 milijarde EUR na 96,2 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 4,9 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v višini 1,3 milijarde EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 12,4 milijarde EUR na 171,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.692 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 213.020 747
2.1 Terjatve do MDS 69.441 −84
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.580 830
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.705 −5.038
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.843 −218
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.843 −218
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 826.577 11.439
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 117.727 11.713
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 708.805 −32
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 8 −242
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 37 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 37.574 −2.840
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 400.650 2.439
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 96.178 6.168
7.2 Drugi vrednostni papirji 304.471 −3.729
8 Dolg širše države v EUR 35.576 0
9 Druga sredstva 251.871 3.529
Skupaj sredstva 2.098.508 10.057
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 809.442 4.737
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 557.257 30.913
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 171.325 −12.350
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 350.902 34.739
2.3 Vezane vloge 35.000 8.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 30 24
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 613 106
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 125.371 −20.358
5.1 Širša država 117.154 −20.560
5.2 Druge obveznosti 8.217 202
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.639 −7.867
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.184 133
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.265 123
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.265 123
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 170.183 2.269
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 77.314 0
Skupaj obveznosti 2.098.508 10.057
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije