Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 октомври 2008 г.

4 ноември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 31 октомври 2008 г., съответства, първо, на извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата, и, второ, на нетната продажба на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение със 7,3 млрд. евро до 338,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 30 октомври 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 68 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 92,1 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. В същия ден настъпи падежът на валутна суап операция в щатски долари в размер на 3,9 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 14,5 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 29 октомври 2008 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в швейцарски франкове в размер на 22,3 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 18,8 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 116,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 4,6 млрд. евро до 727,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 24,9 млрд. евро до 95,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 4,5 млрд. евро до 560,2 млрд. евро. На 29 октомври 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 305,4 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 325,1 млрд. евро. На 30 октомври 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 103,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 11,2 млрд. евро (при 14,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 279,4 млрд. евро (при 202,6 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 1,7 млрд. евро до 179,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 220 193 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 155 164 1 223
2.1 Вземания от МВФ 9 750 −71
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 145 414 1 294
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 205 828 6 968
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 232 −1 724
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 232 −1 724
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 839 593 72 362
5.1 Основни операции по рефинансиране 326 565 20 614
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 501 789 54 602
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 11 230 −2 855
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 63 626 −419
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 116 915 573
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 441 0
9 Други активи 381 454 −5 698
Общо активи 2 031 447 73 284
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 727 706 4 622
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 458 872 75 085
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 179 442 −1 735
2.2 Депозитно улеснение 279 365 76 807
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 64 13
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 208 −13
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 109 414 −28 308
5.1 Сектор „Държавно управление“ 95 363 −24 895
5.2 Други задължения 14 051 −3 413
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 303 381 19 802
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 680 608
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 706 278
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 706 278
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 168 731 1 209
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 681 0
Общо пасиви 2 031 447 73 284
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите