Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 oktober 2008

4 november 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 31 oktober 2008 was de daling van EUR 2 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) in de eerste plaats het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem, en in de tweede plaats van de netto verkoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 7,3 miljard naar EUR 338,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 30 oktober 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 68 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 92,1 miljard met een looptijd van zeven dagen verrekend. Op dezelfde dag verviel een in Amerikaanse dollar luidende deviezenswaptransactie van USD 3,9 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 14,5 miljard met een looptijd van zeven dagen verrekend. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 29 oktober 2008 verviel een in Zwitserse frank luidende deviezenswaptransactie van CHF 22,3 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 18,8 miljard met een looptijd van zeven dagen verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 116,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,6 miljard naar EUR 727,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 24,9 miljard naar EUR 95,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 4,5 miljard naar EUR 560,2 miljard. Op woensdag 29 oktober 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 305,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 325,1 miljard verrekend. Op donderdag 30 oktober 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 103,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 11,2 miljard (vergeleken met EUR 14,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 279,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 202,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,7 miljard naar EUR 179,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 220.193 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 155.164 1.223
2.1 Vorderingen op het IMF 9.750 −71
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 145.414 1.294
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 205.828 6.968
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.232 −1.724
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 11.232 −1.724
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 839.593 72.362
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 326.565 20.614
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 501.789 54.602
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 11.230 −2.855
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 10 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 63.626 −419
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.915 573
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.441 0
9 Overige activa 381.454 −5.698
Totaal activa 2.031.447 73.284
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 727.706 4.622
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 458.872 75.085
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 179.442 −1.735
2.2 Depositofaciliteit 279.365 76.807
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 64 13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 208 −13
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.414 −28.308
5.1 Overheid 95.363 −24.895
5.2 Overige verplichtingen 14.051 −3.413
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 303.381 19.802
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 680 608
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.706 278
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.706 278
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 168.731 1.209
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.681 0
Totaal passiva 2.031.447 73.284
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media