Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. októbru 2008

4. novembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 31. októbra 2008 došlo k zníženiu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 2 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004) a čistého predaja zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných obchodov v amerických dolároch zvýšila o 7,3 mld. EUR na 338,2 mld. EUR. Vo štvrtok 30. októbra 2008 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 68 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 92,1 mld. USD so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol splatný aj menový swap v amerických dolároch v hodnote 3,9 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 14,5 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento menový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 29. októbra 2008 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch v hodnote 22,3 mld. CHF a bol uzavretý ďalší v hodnote 18,8 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém tento obchod uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnil.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 116,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 4,6 mld. EUR na 727,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 24,9 mld. EUR na 95,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 4,5 mld. EUR na 560,2 mld. EUR. V stredu 29. októbra 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 305,4 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 325,1 mld. EUR. Vo štvrtok 30. októbra 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 50 mld. EUR a bol uzavretý nový vo výške 103,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 11,2 mld. EUR (v porovnaní so 14,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 279,4 mld. EUR (v porovnaní s 202,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 1,7 mld. EUR na 179,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 220 193 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 155 164 1 223
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 750 −71
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 145 414 1 294
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 205 828 6 968
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 232 −1 724
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 11 232 −1 724
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 839 593 72 362
5.1 Hlavné refinančné obchody 326 565 20 614
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 501 789 54 602
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 11 230 −2 855
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 10 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 63 626 −419
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 116 915 573
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 441 0
9 Ostatné aktíva 381 454 −5 698
Úhrn aktív 2 031 447 73 284
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 727 706 4 622
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 458 872 75 085
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 179 442 −1 735
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 279 365 76 807
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 64 13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 208 −13
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 109 414 −28 308
5.1 Verejná správa 95 363 −24 895
5.2 Ostatné záväzky 14 051 −3 413
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 303 381 19 802
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 680 608
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 706 278
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 706 278
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 168 731 1 209
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 681 0
Úhrn pasív 2 031 447 73 284
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá