SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. oktober 2008

4. november 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 31. oktober 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettosalg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 7,3 mia. euro til 338,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 30. oktober 2008 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 68 mia. dollar, og en ny tilbageførselsforretning på 92,1 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Samme dag udløb en valutaswap på 3,9 mia. dollar, og en ny operation på 14,5 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Denne swapoperation havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 29. oktober 2008 udløb en valutaswap på 22,3 mia. schweiziske franc, og en ny operation på 18,8 mia. schweiziske franc blev afviklet med en løbetid på syv dage. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 116,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,6 mia. euro til 727,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 24,9 mia. euro til 95,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 4,5 mia. euro til 560,2 mia. euro. Onsdag den 29. oktober 2008 udløb en primær markedsoperation på 305,4 mia. euro, og en ny på 325,1 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 30. oktober 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 103,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 11,2 mia. euro (mod 14,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 279,4 mia. euro (mod 202,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,7 mia. euro til 179,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 220.193 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 155.164 1.223
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.750 −71
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 145.414 1.294
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 205.828 6.968
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.232 −1.724
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.232 −1.724
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 839.593 72.362
5.1 Primære markedsoperationer 326.565 20.614
5.2 Langfristede markedsoperationer 501.789 54.602
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 11.230 −2.855
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 10 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 63.626 −419
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 116.915 573
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.441 0
9 Andre aktiver 381.454 −5.698
Aktiver i alt 2.031.447 73.284
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 727.706 4.622
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 458.872 75.085
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 179.442 −1.735
2.2 Indlånsfacilitet 279.365 76.807
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 64 13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 208 −13
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 109.414 −28.308
5.1 Offentlig forvaltning og service 95.363 −24.895
5.2 Andre forpligtelser 14.051 −3.413
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 303.381 19.802
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 680 608
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.706 278
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.706 278
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 168.731 1.209
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.681 0
Passiver i alt 2.031.447 73.284
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt