Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. oktobra 2008

4. november 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. oktobra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto prodaje zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 7,3 milijarde EUR na 338,2 milijarde EUR. V četrtek, 30. oktobra 2008, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 68 milijard USD in poravnana je bila nova v višini 92,1 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Istega dne je zapadla operacija valutne zamenjave v ameriških dolarjih v višini 3,9 milijarde USD, poravnana je bila nova v višini 14,5 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 29. oktobra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave v švicarskih frankih v višini 22,3 milijarde CHF, poravnana je bila nova v višini 18,8 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in švicarsko centralno banko in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 116,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,6 milijarde EUR na 727,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 24,9 milijarde EUR na 95,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 4,5 milijarde EUR na 560,2 milijarde EUR. V sredo, 29. oktobra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 305,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 325,1 milijarde EUR. V četrtek, 30. oktobra 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 103,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 11,2 milijarde EUR (v primerjavi z 14,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 279,4 milijarde EUR (v primerjavi z 202,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,7 milijarde EUR na 179,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 220.193 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 155.164 1.223
2.1 Terjatve do MDS 9.750 −71
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 145.414 1.294
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 205.828 6.968
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 11.232 −1.724
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.232 −1.724
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 839.593 72.362
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 326.565 20.614
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 501.789 54.602
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 11.230 −2.855
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 10 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 63.626 −419
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 116.915 573
8 Dolg širše države v EUR 37.441 0
9 Druga sredstva 381.454 −5.698
Skupaj sredstva 2.031.447 73.284
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 727.706 4.622
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 458.872 75.085
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 179.442 −1.735
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 279.365 76.807
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 64 13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 208 −13
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 109.414 −28.308
5.1 Širša država 95.363 −24.895
5.2 Druge obveznosti 14.051 −3.413
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 303.381 19.802
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 680 608
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.706 278
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.706 278
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 168.731 1.209
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.681 0
Skupaj obveznosti 2.031.447 73.284
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije