Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 31. oktobrī

2008. gada 4. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 31. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro, pirmkārt, sakarā ar vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un, otrkārt, vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu neto pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 7.3 mljrd. euro (līdz 338.2 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 30. oktobrī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 68 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 92.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Tajā pašā dienā ASV dolāru valūtas mijmaiņas operācijai 3.9 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 14.5 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šī valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2008. gada 29. oktobrī Šveices franku valūtas mijmaiņas operācijai 22.3 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 18.8 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 116.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.6 mljrd. euro (līdz 727.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.9 mljrd. euro (līdz 95.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 560.2 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 29. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 305.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 325.1 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 30. oktobrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 103.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 11.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 14.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 279.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 202.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 179.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 220,193 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 155,164 1,223
2.1 SVF debitoru parādi 9,750 −71
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 145,414 1,294
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 205,828 6,968
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,232 −1,724
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11,232 −1,724
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 839,593 72,362
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 326,565 20,614
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 501,789 54,602
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 11,230 −2,855
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 10 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 63,626 −419
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 116,915 573
8 Valdības parāds euro 37,441 0
9 Pārējie aktīvi 381,454 −5,698
Kopā aktīvi 2,031,447 73,284
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 727,706 4,622
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 458,872 75,085
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 179,442 −1,735
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 279,365 76,807
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 64 13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 208 −13
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 109,414 −28,308
5.1 Saistības pret valdību 95,363 −24,895
5.2 Pārējās saistības 14,051 −3,413
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 303,381 19,802
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 680 608
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,706 278
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,706 278
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 168,731 1,209
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,681 0
Kopā pasīvi 2,031,447 73,284
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem