Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 oktober 2008

4 november 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 31 oktober 2008 motsvarade minskningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) dels försäljningen av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och dels nettoförsäljningen av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 7,3 miljarder EUR till 338,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 30 oktober 2008 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 68 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 92,1 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Samma dag förföll en valutaswapptransaktion på 3,9 miljarder USD och ersattes med en ny på 14,5 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna valutaswapptransaktion hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla dollar transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 29 oktober 2008 förföll en valutaswapptransaktion på 22,3 miljarder CHF och ersattes med en ny på 18,8 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 116,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,6 miljarder EUR till 727,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 24,9 miljarder EUR till 95,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 4,5 miljarder EUR till 560,2 miljarder EUR. Onsdagen den 29 oktober 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 305,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 325,1 miljarder EUR. Torsdagen den 30 oktober 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 103,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 11,2 miljarder EUR (jämfört med 14,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 279,4 miljarder EUR (jämfört med 202,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 1,7 miljarder EUR till 179,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 220.193 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 155.164 1.223
2.1 Fordringar på IMF 9.750 −71
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 145.414 1.294
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 205.828 6.968
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.232 −1.724
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.232 −1.724
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 839.593 72.362
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 326.565 20.614
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 501.789 54.602
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 11.230 −2.855
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 10 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 63.626 −419
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 116.915 573
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.441 0
9 Övriga tillgångar 381.454 −5.698
Summa tillgångar 2.031.447 73.284
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 727.706 4.622
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 458.872 75.085
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 179.442 −1.735
2.2 Inlåningsfacilitet 279.365 76.807
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 64 13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 208 −13
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 109.414 −28.308
5.1 Offentliga sektorn 95.363 −24.895
5.2 Övriga skulder 14.051 −3.413
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 303.381 19.802
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 680 608
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.706 278
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.706 278
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 168.731 1.209
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.681 0
Summa skulder 2.031.447 73.284
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media