Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 31ης Οκτωβρίου 2008

4 Νοεμβρίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 2 εκατ. ευρώ σχετιζόταν, πρώτον, με την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και, δεύτερον, με την καθαρή πώληση χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 7,3 δισεκ. ευρώ σε 338,2 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 68 δισεκ. δολαρίων, ενώ διακανονίστηκε νέα συναλλαγή ύψους 92,1 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια επτά ημερών. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 3,9 δισεκ. δολαρίων, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη, ύψους 14,5 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια επτά ημερών. Αυτή η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος. Όλες οι συναλλαγές σε δολάρια ΗΠΑ διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων σε φράγκα Ελβετίας, ύψους 22,3 δισεκ. φράγκων, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη, ύψους 18,8 δισεκ. φράγκων, με διάρκεια επτά ημερών. Η πράξη αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας και δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 116,9 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,6 δισεκ. ευρώ σε 727,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 24,9 δισεκ. ευρώ σε 95,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 4,5 δισεκ. ευρώ σε 560,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 305,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 325,1 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 50 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 103,1 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 11,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 14,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 279,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 202,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε 179,4 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 220.193 −2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 155.164 1.223
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.750 −71
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 145.414 1.294
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 205.828 6.968
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.232 −1.724
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 11.232 −1.724
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 839.593 72.362
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 326.565 20.614
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 501.789 54.602
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 11.230 −2.855
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 10 1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 63.626 −419
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 116.915 573
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.441 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 381.454 −5.698
Σύνολο ενεργητικού 2.031.447 73.284
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 727.706 4.622
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 458.872 75.085
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 179.442 −1.735
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 279.365 76.807
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 64 13
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 208 −13
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 109.414 −28.308
5.1 Γενική κυβέρνηση 95.363 −24.895
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 14.051 −3.413
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 303.381 19.802
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 680 608
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.706 278
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 16.706 278
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.384 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 168.731 1.209
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 168.685 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.681 0
Σύνολο παθητικού 2.031.447 73.284
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου