Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 mars 2006

7 mars 2006

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 3 mars 2006 motsvarade minskningen på 133 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 160,7 miljarder EUR beroende på kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 95,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5 miljarder EUR till 555,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 10,2 miljarder EUR till 56,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,3 miljarder EUR till 411,5 miljarder EUR. Onsdagen den 28 februari 2006 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 308 miljarder EUR och ersattes med en ny på 301,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll (jämfört med 0,4 miljarder EUR respektive 0,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,2 miljarder EUR till 158,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 163.356 −133
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 152.602 −2.649
2.1 Fordringar på IMF 12.510 −3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.092 −2.646
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.050 1.478
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.592 170
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.592 170
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 411.544 −6.892
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 301.499 −6.502
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 110.018 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 27 −390
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.601 −313
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95.472 1.433
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.598 0
9 Övriga tillgångar 152.950 −61
Summa tillgångar 1.055.765 −6.967
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 555.226 5.020
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 158.966 −800
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 158.946 −205
2.2 Inlåningsfacilitet 17 −598
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 158 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 64.465 −10.011
5.1 Offentliga sektorn 56.831 −10.201
5.2 Övriga skulder 7.634 190
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 13.063 −99
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 234 6
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.754 −436
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.754 −436
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.920 0
10 Övriga skulder 66.887 −648
11 Värderegleringskonton 119.113 0
12 Eget kapital 61.979 1
Summa skulder 1.055.765 −6.967
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media