Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2006. gada 3. martā

2006. gada 7. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2006. gada 3. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 133 milj. euro, trijām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 160.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 95.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5 mljrd. euro (līdz 555.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.2 mljrd. euro (līdz 56.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.3 mljrd. euro (līdz 411.5 mljrd. euro). Otrdien, 2006. gada 28. februārī galvenā refinansēšanas operācija 308 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 301.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis) un noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā attiecīgi 0.4 mljrd. euro un 0.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 158.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 163,356 −133
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152,602 −2,649
2.1 SVF debitoru parādi 12,510 −3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,092 −2,646
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,050 1,478
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,592 170
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11,592 170
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 411,544 −6,892
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 301,499 −6,502
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 110,018 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 27 −390
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,601 −313
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 95,472 1,433
8 Valdības parāds euro 40,598 0
9 Pārējie aktīvi 152,950 −61
Kopā aktīvi 1,055,765 −6,967
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 555,226 5,020
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 158,966 −800
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 158,946 −205
2.2 Noguldījumu iespēja 17 −598
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 158 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 64,465 −10,011
5.1 Saistības pret valdību 56,831 −10,201
5.2 Pārējās saistības 7,634 190
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,063 −99
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 234 6
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,754 −436
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,754 −436
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,920 0
10 Pārējās saistības 66,887 −648
11 Pārvērtēšanas konti 119,113 0
12 Kapitāls un rezerves 61,979 1
Kopā pasīvi 1,055,765 −6,967
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem