Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 marca 2006 r.

7 marca 2006 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 3 marca 2006 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 133 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,7 mld euro do poziomu 160,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 95,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 5 mld euro do poziomu 555,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 10,2 mld euro do poziomu 56,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,3 mld euro do poziomu 411,5 mld euro. We wtorek, 28 lutego 2006 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 308 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 301,5 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (wobec odpowiednio 0,4 mld i 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,2 mld euro do poziomu 158,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 163.356 −133
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 152.602 −2.649
2.1 Należności od MFW 12.510 −3
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.092 −2.646
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.050 1.478
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 11.592 170
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 11.592 170
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 411.544 −6.892
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 301.499 −6.502
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 110.018 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 27 −390
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.601 −313
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 95.472 1.433
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.598 0
9 Pozostałe aktywa 152.950 −61
Aktywa razem 1.055.765 −6.967
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 555.226 5.020
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 158.966 −800
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 158.946 −205
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 17 −598
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 158 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 64.465 −10.011
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.831 −10.201
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.634 190
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 13.063 −99
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 234 6
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 9.754 −436
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.754 −436
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.920 0
10 Pozostałe zobowiązania 66.887 −648
11 Różnice z aktualizacji wyceny 119.113 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 61.979 1
Pasywa razem 1.055.765 −6.967
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami