SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. marts 2006

7. marts 2006

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. marts 2006, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 133 mio. euro svarende til tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,7 mia. euro til 160,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,4 mia. euro til 95,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5 mia. euro til 555,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 10,2 mia. euro til 56,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,3 mia. euro til 411,5 mia. euro. Tirsdag den 28. februar 2006 udløb en primær markedsoperation på 308 mia. euro, og en ny på 301,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul (mod henholdsvis 0,4 mia. euro og 0,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,2 mia. euro til 158,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 163.356 −133
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 152.602 −2.649
2.1 Tilgodehavender hos IMF 12.510 −3
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.092 −2.646
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.050 1.478
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.592 170
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.592 170
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 411.544 −6.892
5.1 Primære markedsoperationer 301.499 −6.502
5.2 Langfristede markedsoperationer 110.018 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 27 −390
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.601 −313
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 95.472 1.433
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.598 0
9 Andre aktiver 152.950 −61
Aktiver i alt 1.055.765 −6.967
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 555.226 5.020
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 158.966 −800
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 158.946 −205
2.2 Indlånsfacilitet 17 −598
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 158 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 64.465 −10.011
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.831 −10.201
5.2 Andre forpligtelser 7.634 190
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 13.063 −99
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 234 6
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.754 −436
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.754 −436
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.920 0
10 Andre forpligtelser 66.887 −648
11 Revalueringskonti 119.113 0
12 Kapital og reserver 61.979 1
Passiver i alt 1.055.765 −6.967
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt