Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 maart 2006

7 maart 2006

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 3 maart 2006 was de daling van EUR 133 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 160,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 95,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5 miljard naar EUR 555,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 10,2 miljard naar EUR 56,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,3 miljard naar EUR 411,5 miljard. Op dinsdag 28 februari 2006 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 308 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 301,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) en de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil (vergeleken met respectievelijk EUR 0,4 miljard en EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,2 miljard naar EUR 158,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 163.356 −133
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 152.602 −2.649
2.1 Vorderingen op het IMF 12.510 −3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.092 −2.646
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.050 1.478
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.592 170
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 11.592 170
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 411.544 −6.892
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 301.499 −6.502
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 110.018 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 27 −390
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.601 −313
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.472 1.433
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.598 0
9 Overige activa 152.950 −61
Totaal activa 1.055.765 −6.967
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 555.226 5.020
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 158.966 −800
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 158.946 −205
2.2 Depositofaciliteit 17 −598
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 158 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 64.465 −10.011
5.1 Overheid 56.831 −10.201
5.2 Overige verplichtingen 7.634 190
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.063 −99
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 234 6
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.754 −436
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.754 −436
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.920 0
10 Overige passiva 66.887 −648
11 Herwaarderingsrekeningen 119.113 0
12 Kapitaal en reserves 61.979 1
Totaal passiva 1.055.765 −6.967
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media