Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 3ης Μαρτίου 2006

7 Μαρτίου 2006

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 3 Μαρτίου 2006, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 133 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από τρεις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 160,7 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 555,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 56,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 411,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2006 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 308 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 301,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και 0,6 δισεκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 158,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 163.356 −133
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 152.602 −2.649
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 12.510 −3
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 140.092 −2.646
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 24.050 1.478
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 11.592 170
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 11.592 170
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 411.544 −6.892
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 301.499 −6.502
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 110.018 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 27 −390
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 3.601 −313
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 95.472 1.433
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 40.598 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 152.950 −61
Σύνολο ενεργητικού 1.055.765 −6.967
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 555.226 5.020
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 158.966 −800
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 158.946 −205
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 17 −598
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 158 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 64.465 −10.011
5.1 Γενική κυβέρνηση 56.831 −10.201
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.634 190
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.063 −99
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 234 6
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.754 −436
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.754 −436
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.920 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 66.887 −648
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 119.113 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 61.979 1
Σύνολο παθητικού 1.055.765 −6.967
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου