Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. marcu 2006

7. marca 2006

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 3. marca 2006 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 133 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,7 mld. EUR na 160,7 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 95,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 5 mld. EUR na 555,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 10,2 mld. EUR na 56,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,3 mld. EUR na 411,5 mld. EUR. V utorok 28. februára 2006 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 308 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 301,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,4 mld. EUR, resp. 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 0,2 mld. EUR na 158,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 163 356 −133
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 152 602 −2 649
2.1 Pohľadávky voči MMF 12 510 −3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 092 −2 646
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 050 1 478
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 592 170
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 11 592 170
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 411 544 −6 892
5.1 Hlavné refinančné obchody 301 499 −6 502
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 110 018 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 27 −390
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 601 −313
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 95 472 1 433
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 598 0
9 Ostatné aktíva 152 950 −61
Úhrn aktív 1 055 765 −6 967
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 555 226 5 020
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 158 966 −800
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 158 946 −205
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 17 −598
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 158 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 64 465 −10 011
5.1 Verejná správa 56 831 −10 201
5.2 Ostatné záväzky 7 634 190
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 063 −99
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 234 6
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 754 −436
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 754 −436
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 920 0
10 Ostatné pasíva 66 887 −648
11 Účty precenenia 119 113 0
12 Kapitál a rezervy 61 979 1
Úhrn pasív 1 055 765 −6 967
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá