Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. marca 2006

7. marec 2006

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. marca 2006, se je zaradi prodaje zlata v treh centralnih bankah Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 133 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,7 milijarde EUR na 160,7 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,4 milijarde EUR na 95,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5 milijard EUR na 555,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 10,2 milijarde EUR na 56,8 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,3 milijarde EUR na 411,5 milijard EUR. V torek, 28. februarja 2006, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 308 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 301,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) sta bila skoraj enaka nič (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je prva postavka znašala 0,4 milijarde EUR in druga 0,6 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 158,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 163.356 −133
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 152.602 −2.649
2.1 Terjatve do MDS 12.510 −3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.092 −2.646
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.050 1.478
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 11.592 170
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.592 170
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 411.544 −6.892
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 301.499 −6.502
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 110.018 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 27 −390
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.601 −313
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 95.472 1.433
8 Dolg širše države v EUR 40.598 0
9 Druga sredstva 152.950 −61
Skupaj sredstva 1.055.765 −6.967
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 555.226 5.020
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 158.966 −800
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 158.946 −205
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 17 −598
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 158 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 64.465 −10.011
5.1 Širša država 56.831 −10.201
5.2 Druge obveznosti 7.634 190
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 13.063 −99
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 234 6
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.754 −436
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.754 −436
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.920 0
10 Druge obveznosti 66.887 −648
11 Računi prevrednotenja 119.113 0
12 Kapital in rezerve 61.979 1
Skupaj obveznosti 1.055.765 −6.967
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije