Menu
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Valutatransaktioner

Om valutatransaktioner

Eurosystemet genomför valutatransaktioner i enlighet med artikel 127 och 219 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Valutatransaktioner innefattar:

  • valutainterventioner
  • transaktioner som försäljning av ränteinkomster från valutareservtillgångar och "affärstransaktioner".

Valutainterventioner

Unilateralt eller samordnat agerande

I avsaknad av formella avtal eller allmänna riktlinjer kan Eurosystemet bestämma att genomföra valutainterventioner när så behövs. Eurosystemet kan genomföra sådana interventioner antingen ensamt, dvs. unilateralt, eller som del av en samordnad intervention med andra centralbanker, dvs samordnat.

Centraliserat eller decentraliserat

Interventioner kan antingen utföras direkt av ECB (centraliserat) eller av de nationella centralbankerna, på ECB:s vägnar (decentraliserat), i egenskap av ombud. Det spelar ingen roll om verkställandet av interventionen sker centraliserat eller decentraliserat med hänsyn till transaktionens slutliga syfte.

Varje intervention i någon annan EU-valuta ska genomföras utan att det påverkar ECB:s huvudmål att upprätthålla prisstabilitet och utföras av Eurosystemet i nära samordning med den berörda centralbanken utanför euroområdet, särskilt vad gäller finansieringen av interventionen.

Växelkursmekanismen ERM2

Bakgrund

Valutainterventioner kan också äga rum inom ramen för växelkursmekanismen (ERM II), som trädde i kraft vid starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen. ERM II baseras i huvudsak på två rättsakter: en resolution från EU-rådet av den 16 juni 1997 och ett avtal av den 1 september 1998, med ändringar, mellan ECB och de nationella centralbankerna utanför euroområdet.

Pressmeddelanden

Conventions and procedures for ERM II

Deltagare

För närvarande ingår endast Danmark i ERM2 (sedan den 4 januari 1999, efter att ha deltagit i ERM). De andra länderna som gick med i Europeiska unionen den 1 maj 2004, den 1 januari 2007 och den 1 juli 2013 förväntas också gå med i ERM2.

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna i ERM2

(gäller sedan den 29 maj 2008)

Valuta 1 EUR
Dansk krona (DKK) Övre kurs 7,62824
Centralkurs 7,46038
Nedre kurs 7,29252

Ekofinrådets roll

För närvarande ingår två länder i ERM2: Danmark (sedan den 4 januari 1999, efter att ha deltagit i ERM) och Litauen (sedan den 28 juni 2004). De andra länderna som gick med i Europeiska unionen den 1 maj 2004, den 1 januari 2007 och den 1 juli 2013 förväntas också gå med i ERM2.

  • Ekofinrådet får ingå formella avtal om ett växelkurssystem för euron.
  • Ekofinrådet får utarbeta allmänna riktlinjer för valutapolitiken.

Hittills har ingen av dessa procedurer använts. ECB skulle vara involverad i båda fallen, antingen genom att utfärda en rekommendation eller genom att konsulteras av Ekofinrådet. Båda dessa institutionella förfaranden måste emellertid ske i överensstämmelse med huvudmålet att upprätthålla prisstabilitet. ECB:s kapacitet att utföra valutainterventioner är inte begränsad till dess innehav av utländsk valuta. ECB kan också finansiera interventioner på andra sätt till exempel genom valutaswappar.