Валутни операции

Представяне

Евросистемата провежда валутни операции в съответствие с член 127 и член 219 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Валутните операции включват:

  • интервенции на валутните пазари;
  • операции като например продажба на лихвения доход от активи в чуждестранна валута и „търговски сделки“.

Интервенции на валутните пазари

Едностранни или съгласувани действия

При отсъствие на официални споразумения или общи насоки Евросистемата може да вземе при необходимост решение за провеждането на интервенции на валутните пазари. Евросистемата може да провежда такива интервенции самостоятелно (т.е. едностранно) или като част от съвместна интервенция заедно с други централни банки (т.е. съгласувани действия).

Централизирани и децентрализирани

Интервенциите могат да бъдат осъществявани или пряко от ЕЦБ (т.е. централизирано), или от националните централни банки (НЦБ), действащи от името на ЕЦБ чрез „явно представителство“ (т.е. децентрализирано). От гледна точка на крайната цел на операцията е без значение дали осъществяването на интервенцията е централизирано или децентрализирано.

Всяка интервенция, свързана с друга валута от ЕС, се извършва, без това да засяга основната цел на ЕЦБ ― поддържането на ценова стабилност, и се осъществява от Евросистемата в тясно сътрудничество със съответната национална централна банка извън еврозоната, по-специално по отношение на финансирането на интервенцията.

Валутен механизъм II

Въвеждаща информация

Валутни интервенции могат да се извършват и в рамките на валутния механизъм II (ERM II), който влезе в сила в началото на третия етап на икономическия и паричен съюз. ERM II се основава главно на два правни документа: резолюция на Европейския съвет от 16 юни 1997 г. и споразумение от 1 септември 1998 г., изменено, между ЕЦБ и НЦБ на държавите извън еврозоната.

Прессъобщения

Споразумения и процедури за ERM II

Държави участнички

Понастоящем в ERM II участва единствено Дания (от 4 януари 1999 г., след като е участвала в първоначалния ERM). Очаква се останалите държави, които се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 г., 1 януари 2007 г. и 1 юли 2013 г., на даден етап също да влязат в ERM II.

Централни обменни курсове на еврото и курсове за задължителна интервенция за валутите, участващи в ERM II

(в сила от 29 май 2008 г.)

Валута 1 евро =
датска крона (DKK) Горен курс 7,62824
Централен курс 7,46038
Долен курс 7,29252

Ролята на Съвета Екофин

Интервенциите на валутните пазари могат също да бъдат извършвани в контекста на институционалните отношения в областта на обменните курсове между еврото и валутите на страните извън Европейския съюз (напр. щатския долар и японската йена). Член 219 от Договора определя две възможни институционални процедури по отношение на тези валути:

  • Съветът Екофин може да сключва официални споразумения относно система за обменен курс за еврото.
  • Съветът Екофин може да формулира общи насоки за политиката на Евросистемата по отношение на обменния курс.

Досега не е прилагана никоя от тези процедури. И в двата случая ЕЦБ би участвала или посредством препоръка, или чрез предоставяне на консултация на Съвета Екофин. И двете институционални процедури обаче не трябва да засягат основната цел - поддържането на ценова стабилност. Капацитетът на ЕЦБ за осъществяване на интервенции на валутните пазари не се ограничава до валутните ѝ резерви. Тя може да финансира интервенции и чрез други средства като например валутни суапове.