Menu
Naujausia informacija pateikta šio tinklalapio versijoje anglų kalba.

Užsienio valiutos operacijos

Apie

Eurosistema vykdo užsienio valiutos operacijas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 ir 219 straipsnius. Vykdomos šios užsienio valiutos operacijos:

  • užsienio valiutų intervencijos;
  • iš užsienio atsargų ir „komercinių sandorių“ gautų palūkanų pajamų pardavimo operacijos.

Užsienio valiutų intervencijos

Vienašaliai arba suderinti veiksmai

Jei nėra jokių oficialių susitarimų ar bendrų gairių, prireikus Eurosistema gali nuspręsti vykdyti užsienio valiutų intervencijas. Eurosistema gali atlikti šias intervencijas savarankiškai (t. y. vienašališkai) arba prisijungdama prie koordinuotos intervencijos, kurioje dalyvauja kiti centriniai bankai (t. y. atlikdama suderintus veiksmus).

Centralizuotos arba decentralizuotos intervencijos

Intervencijas gali tiesiogiai vykdyti ECB (t. y. centralizuotai) arba pagal „atskleistos agentūros“ principą ECB vardu veikiantys nacionaliniai centriniai bankai (t. y. decentralizuotai). Pagrindinio operacijos tikslo požiūriu nesvarbu, ar operacija atliekama centralizuotai, ar decentralizuotai.

Visos su kita ES valiuta susijusios intervencijos atliekamos nepažeidžiant pagrindinio ECB tikslo išlaikyti kainų stabilumą. Jas vykdo Eurosistema, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamu euro zonai nepriklausančios valstybės nacionaliniu centriniu banku, ypač intervencijos finansavimo klausimais.

Valiutų kurso mechanizmas II

Susijusi informacija

Be to, užsienio valiutų intervencijos gali būti vykdomos pagal valiutų kurso mechanizmo II (VKM II) programą, įsigaliojusią Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiojo etapo pradžioje. VKM II iš esmės pagrįstas dviem teisiniais dokumentais: 1997 m. birželio 16 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija ir 1998 m. rugsėjo 1 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių nacionalinių centrinių bankų susitarimas su pakeitimais.

Pranešimai spaudai

VKM II susitarimai ir procedūros

Dalyviai

Šiuo metu VKM II dalyvauja tik Danija (nuo 1999 m. sausio 4 d., prieš tai dalyvavo VKM).

Euro pagrindiniai kursai ir VKM II dalyvaujančių valiutų privalomieji intervenciniai kursai

(galioja nuo 2008 m. gegužės 29 d.)

Valiuta 1 EUR =
Danijos krona (DKK) Viršutinysis kursas 7,62824
Centrinis kursas 7,46038
Apatinysis kursas 7,29252

Ekonomikos ir finansų ministrų tarybos vaidmuo

Be to, užsienio valiutų intervencijos gali būti atliekamos atsižvelgiant į institucinius euro ir ne Europos Sąjungos šalių valiutų (pvz., JAV dolerio ir Japonijos jenos) kurso santykius. Pagal Sutarties 219 straipsnį šioms valiutoms galima taikyti dvi institucines priemones:

  • Ekonomikos ir finansų ministrų taryba gali sudaryti oficialius susitarimus dėl euro valiutos kurso sistemos;
  • Ekonomikos ir finansų ministrų taryba gali suformuluoti Eurosistemos valiutos kurso politikos gaires.

Iki šiol dar neįgyvendinta nė viena iš šių procedūrų. ECB dalyvautų bet kuriuo atveju, arba teikdama rekomendaciją Ekonomikos ir finansų ministrų tarybai, arba su ja konsultuodamasi. Tačiau šiomis abejomis institucinėmis procedūromis negalima pažeisti pagrindinio tikslo išlaikyti kainų stabilumą. ECB kompetencija vykdyti užsienio valiutų intervencijas nėra ribojama jo užsienio valiutos privalomųjų atsargų požiūriu. Be to, ECB gali finansuoti intervencijas kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, sudarydama valiutų apsikeitimo sandorius.