Operacje walutowe

Wprowadzenie

Eurosystem prowadzi operacje walutowe na podstawie art. 127 i 219 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Operacje te obejmują:

  • interwencje walutowe
  • inne operacje, w tym sprzedaż przychodów odsetkowych od walutowych aktywów rezerwowych i tzw. transakcje komercyjne.

Interwencje walutowe

Jednostronne lub wspólne

W sytuacjach nieobjętych formalnymi umowami i ogólnymi wytycznymi decyzję o przeprowadzeniu interwencji walutowych podejmuje Eurosystem. Może interweniować jednostronnie lub wspólnie z innymi bankami centralnymi.

Scentralizowane lub zdecentralizowane

Interwencje mogą być przeprowadzane w trybie scentralizowanym bezpośrednio przez EBC lub w trybie zdecentralizowanym przez krajowe banki centralne w imieniu EBC. Tryb prowadzenia interwencji nie jest istotny z punktu widzenia ich podstawowego celu.

Interwencje dotyczące innych unijnych walut nie mogą być sprzeczne z podstawowym celem EBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen. Podczas przeprowadzania takich interwencji (zwłaszcza w odniesieniu do ich finansowania) Eurosystem ściśle współpracuje z odpowiednimi bankami centralnymi spoza strefy euro.

Mechanizm kursowy ERM II

Informacje ogólne

Interwencje walutowe mogą również odbywać się w ramach mechanizmu kursowego ERM II, który zaczął działać z chwilą rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej. Podstawę prawną ERM II stanowią następujące akty: rezolucja Rady Europejskiej z dnia 16 czerwca 1997 oraz umowa z dnia 1 września 1998 (z późniejszymi zmianami) między EBC a bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro.

Komunikaty prasowe

Konwencje i procedury dotyczące ERM II (w języku angielskim)

Uczestnicy

Obecnie do ERM II należy tylko Dania (od 4 stycznia 1999, wcześniej w ERM). Oczekuje się, że również inne kraje, które weszły do UE 1 maja 2004, 1 stycznia 2007 i 1 lipca 2013, z czasem przystąpią do tego mechanizmu.

Kursy centralne wobec euro oraz kursy interwencji obowiązkowej dla walut uczestniczących w ERM II

(obowiązują od 29 maja 2008)

Waluta 1 EUR =
Korona duńska (DKK) górny limit 7,62824
kurs centralny 7,46038
dolny limit 7,29252

Rola Rady ECOFIN

Interwencje walutowe mogą być także przeprowadzane w kontekście instytucjonalnych relacji kursowych między euro a walutami krajów spoza UE (np. dolarem amerykańskim i jenem japońskim). W odniesieniu do tych walut artykuł 219 Traktatu określa dwa możliwe rozwiązania instytucjonalne:

  • Rada ECOFIN może zawrzeć formalne umowy dotyczące systemu kursów wymiany euro
  • Rada ECOFIN może określić ogólne wytyczne dotyczące polityki kursowej Eurosystemu.

Jak dotąd nie zastosowano żadnej z tych procedur. Obie musiałyby odbyć się z udziałem EBC, który w jednym i drugim przypadku powinien przedstawić zalecenie lub opinię dla Rady ECOFIN. Powyższe procedury instytucjonalne nie mogą przy tym naruszać głównego celu EBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen. Skala interwencji walutowych przeprowadzanych przez EBC nie jest ograniczona wielkością posiadanych rezerw walutowych – EBC może finansować interwencje również w inny sposób, np. za pomocą swapów walutowych.