Ārvalstu valūtas operācijas

Par ārvalstu valūtas operācijām

Eurosistēma veic ārvalstu valūtas operācijas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. un 219. pantu. Pie ārvalstu valūtas operācijām pieder:

  • ārvalstu valūtas intervences;
  • tādas operācijas kā no ārējo rezervju aktīviem iegūto procentu ienākumu pārdošana un tā dēvētie komerciālie darījumi.

Ārvalstu valūtas intervences

Vienpusēja vai saskaņota darbība

Ja nav oficiālu līgumu vai vispārīgu pamatieviržu, Eurosistēma nepieciešamības gadījumā var pieņemt lēmumu veikt ārvalstu valūtas intervences. Eurosistēma šādas intervences var veikt vai nu patstāvīgi (vienpusēji), vai kā koordinētas intervences, iesaistoties citām centrālajām bankām (saskaņota darbība).

Centralizētas vai decentralizētas intervences

Intervences var veikt tieši ECB (centralizēti) vai NCB, darbojoties ECB vārdā pēc tā dēvētās atklātās pārstāvniecības principa (decentralizēti). Ņemot vērā attiecīgās operācijas pamatmērķi, nav svarīgi, vai intervence tiek veikta centralizēti vai decentralizēti.

Jebkura intervence, kas saistīta ar citu ES valūtu, tiek veikta, nenonākot pretrunā ar ECB galveno mērķi – saglabāt cenu stabilitāti. Eurosistēma veic šādu intervenci ciešā sadarbībā ar attiecīgo ārpus euro zonas esošās valsts centrālo banku, īpaši attiecībā uz intervences finansēšanu.

Valūtas kursa mehānisms II

Vispārēja informācija

Ārvalstu valūtas intervences var notikt arī Valūtas kursa mehānisma II (VKM II) ietvaros, kas stājās spēkā Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma sākumā. VKM II pamatā galvenokārt ir divi juridiski dokumenti: Eiropas Padomes 1997. gada 16. jūnija Rezolūcija un 1998. gada 1. septembra Nolīgums (ar grozījumiem) starp ECB un ārpus euro zonas esošo dalībvalstu NCB.

Paziņojumi presei

Par konvencijām un procedūrām VKM II ietvaros

Pievienojušās valstis

Pašlaik VKM II piedalās tikai Dānija (kopš 1999. gada 4. janvāra, pēc piedalīšanās sākotnējā VKM). Paredzams, ka arī pārējās valstis, kuras kļuva par Eiropas Savienības dalībvalstīm 2004. gada 1. maijā, 2007. gada 1. janvārī un 2013. gada 1. jūlijā, ar laiku pievienosies VKM II.

Euro centrālie kursi un obligātās intervences kursi VKM II iekļautajām valūtām

(spēkā no 2008. gada 29. maija)

Valūta 1 euro =
Dānijas krona (DKK) Augšējā robeža 7.62824
Centrālais kurss 7.46038
Apakšējā robeža 7.29252

ECOFIN loma

Ārvalstu valūtas intervences var veikt arī saistībā ar institucionālām valūtas kursu attiecībām starp euro un ārpus Eiropas Savienības esošo valstu valūtām (piemēram, ASV dolāru un Japānas jenu). Attiecībā uz šīm valūtām Līguma 219. pants paredz divus iespējamos institucionālo vienošanos veidus.

  • ECOFIN var slēgt oficiālus līgumus par euro maiņas kursa sistēmu.
  • ECOFIN var noteikt Eurosistēmas valūtas kursu politikas vispārīgas pamatievirzes.

Neviena no abām minētajām procedūrām līdz šim vēl nav uzsākta. Abos gadījumos ECB būtu iesaistīta, vai nu sniedzot ieteikumus ECOFIN, vai konsultējoties ar to. Taču abas minētās institucionālās procedūras nekādi nedrīkst ierobežot galveno mērķi – saglabāt cenu stabilitāti. ECB ārvalstu rezervju turējums neierobežo tās spēju veikt ārvalstu valūtas intervences. ECB var finansēt intervences arī citādi, piemēram, ar ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu palīdzību.