Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защо ЕЦБ извършва изследователска дейност?

28 септември 2016 г.

ЕЦБ, подобно на други големи централни банки, извършва изследователска дейност по две основни причини. Първо, задълбоченият анализ служи за основа на нашите решения във всички области на политиките – независимо дали става въпрос за парична политика или финансова стабилност, банков надзор или макропруденциална политика.

Второ, чрез публикуването на разработки нашите изследователи създават връзки с академичната общност, като предизвикват дискусии и дебати по въпроси, свързани с ЕЦБ. Те от своя страна се използват в изследванията на нашите експерти, като допълнително укрепват основите, на които се опират бъдещите решения на ЕЦБ.

Това става все по-важно, тъй като новите и сложни проблеми изискват задълбочена аналитична работа. Ефикасността на нестандартните мерки и начинът на взаимодействие на паричната политика с други политики (фискални и структурни) са сравнително нови въпроси, които подчертават осезаемото нарастване на важността на качествената изследователска дейност.

Каква е връзката между изследователска дейност и парична политика?

Решенията по паричната политика на ЕЦБ винаги представляват водеща новина. Изследванията предоставят както анализите, така и инструментите за проучване на възможностите, на които се основават тези решения. Трябва обаче да се внимава резултатът от определено изследване да не се тълкува като насока за бъдещата политика на дадена централна банка. По своята същност изследванията може понякога да проучват и предлагат нетрадиционен курс на действие, който да е полезен за насърчаване на дискусии, но никога да не бъде отразен в конкретни решения по политиката.

Нашите изследователи предоставят на Управителния съвет необходимата информация, за да върши работата си възможно най-ефективно. С други думи, колкото по-добра е изследователската дейност, толкова по-добри са решенията на ЕЦБ и по-добра е нейната способност за ефективни действия за поддържане на ценова стабилност. Ето защо висококачествените изследвания със стабилна концептуална и емпирична основа са от съществено значение, тъй като те предоставят на ЕЦБ инструментите, от които се нуждае, за да провежда своята единна парична политика за гражданите на държавите от еврозоната.

ЕЦБ например е начело в разработването на нови видове иконометрични модели, които ни позволяват да правим икономически прогнози и да анализираме последствията от различни възможни сценарии на политиката. Такива модели са били впоследствие възприети от всички големи централни банки.

От финансовата криза насам нарасна значимостта на приноса на изследователската дейност за намирането на нови решения за новите предизвикателства. Пример за това е начинът, по който изследванията, свързани с ниските лихвени проценти, формираха ориентира за паричната политика – инструмент, чрез който централната банка се опитва да окаже въздействие върху поведението на домакинствата и предприятията, като ги информира какви лихвени проценти да очакват. Ориентирът за паричната политика се използва от всички големи централни банки.

Следете нашите изследвания в Twitter

Интересуват ви идеите, анализите и други новини от изследователите в Европейската централна банка? Следвайте профила, управляван от нашите служители, в Twitter.

Защо на нашите разработки има клауза за изключване на отговорност?

Научните разработки на ЕЦБ се основават на експертния опит на хората, които работят в нея. Ние зависим от нашите изследователи, които проучват нови и иновативни методологии, особено в настоящите икономически условия, и които мислят свободно. По тази причина провежданите в ЕЦБ изследвания се публикуват с имената на авторите и не представляват непременно възгледите или мнението на ЕЦБ като институция или на Управителния съвет. Те също така не отразяват непременно цялата съвкупност от изследвания, на които се основават решенията, тъй като някои икономически изследвания остават за вътрешно ползване в ЕЦБ и, разбира се, създателите на политики също влагат собствени анализи и експертни знания.

Как решаваме по кои изследователски теми да работим?

Тъй като изследванията служат за вземането на решения на ЕЦБ по политиката, темите са тясно свързани с текущата икономическа динамика. Така нашите изследователи предоставят резултати, които помагат на ЕЦБ да анализира икономическата среда и да разработи подходящи ответни мерки на политиката. Те например проучват защо и по какъв начин действието на трансмисионния механизъм на паричната политика беше нарушено от финансовата криза.

Освен подобни текущи въпроси, изследователите ни също така проучват и не толкова непосредствени, по-фундаментални въпроси. По какъв начин са свързани паричната и макропруденциалната политика? Как финансовите пазари, домакинствата и предприятията формират очакванията си за бъдещите действия по паричната политика и инфлацията? Защо е нисък икономическият растеж в световен мащаб и колко време ще продължава това? Отговорите на подобни теоретични въпроси ни помагат по-добре да разберем причините и следствията при икономическите взаимодействия и да вземем правилните решения, за да изпълним мандата си.

Инициативата за нови изследвания идва както от ръководители, които търсят отговори, така и от самите експерти.

Нашите изследователски материали

Всички наши изследователски материали имат редакционна колегия, която гарантира високото качество на изследванията. Експертите предават научните си статии и онези, които отговарят на стандартите, се публикуват.

Изследователски бюлетин Ежемесечно издание, предназначено за по-широк кръг читатели. Представя избрани актуални статии на икономисти от ЕЦБ по теми, свързани с политиката.
Поредица „Работни материали“ В тази поредица се публикуват икономически изследвания, свързани с различните задачи и функции на ЕЦБ, като се предоставя концептуалната и емпиричната основа за определянето на политиката. Материалите представляват текущи изследвания, предназначени за експерти, и по тази причина читателите трябва да имат икономически познания. Дискусионните материали се различават от стандартните работни материали по това, че са по-широко достъпни и предлагат по-балансирана перспектива. Въпреки че отчасти се основават на оригинални изследвания, те поставят анализа в по-широкия контекст на научната литература по конкретния въпрос и също така изрично отчитат гледната точка на политиката.
Поредица „Тематични материали“ Поредица статии по теми, свързани с основните задачи и функции на ЕЦБ и Европейската система на централните банки. Материалите са предназначени за по-широк кръг читатели, но може да са необходими известни предварителни познания по темата.
Поредица „Правни работни материали“ Поредица, която обхваща правни доктрини и проучвания по въпроси, свързани с основните задачи и функции на ЕЦБ и Европейската система на централните банки. Материалите са текущи изследвания, предназначени за специалисти, и по тази причина читателите трябва да имат познания в правната област.
Поредица „Статистически материали“ В тази поредица статистици, икономисти и други специалисти могат да публикуват иновативни разработки в областта на статистиката и свързани с това методологии, които представляват интерес за централните банки.