Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proč ECB provádí výzkum?

28. září 2016

ECB, podobně jako ostatní významné centrální banky, provádí výzkum ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé, podrobná analýza tvoří základ našich rozhodnutí ve všech oblastech politiky – ať se jedná o měnovou politiku, finanční stabilitu, bankovní dohled nebo makroobezřetnostní politiku.

Zadruhé, zveřejňováním odborných publikací vytvářejí naši pracovníci výzkumu vazby s akademickou obcí a podněcují tak diskuze a debaty o tématech, která jsou pro ECB důležitá. Tím vzniká zpětná vazba potřebná pro výzkum prováděný našimi zaměstnanci, která tak dále posiluje základ, z něhož vycházejí budoucí rozhodnutí ECB.

Tento přístup je o to důležitější v situaci, kdy složité a nové otázky vyžadují řádnou analytickou činnost. Účinnost mimořádných opatření a provázanost měnové politiky s dalšími politikami (fiskální a strukturální) jsou relativně nová témata, která ukazují, jak význam kvalitního výzkumu přinejmenším vzrostl.

Jaký je rozdíl mezi výzkumem a politikou?

Měnová rozhodnutí ECB tvoří titulky zpráv. Výzkum poskytuje jak analýzu, tak nástroje ke zkoumání možností v pozadí těchto rozhodnutí. Je ale třeba dbát na to, aby se dílčí prvek výzkumu nevykládal jako návod pro budoucí politiku centrální banky. Výzkum může ze své podstaty někdy prověřovat a navrhovat neortodoxní postupy, které mohou být užitečné pro debatu, ale nikdy se nemohou promítnout do samotných měnověpolitických rozhodnutí.

Naši pracovníci výzkumu poskytují Radě guvernérů informace, které potřebuje k co možná nejefektivnějšímu plnění svého úkolu. Jednoduše řečeno, čím lepší výzkum, tím lepší rozhodnutí ECB a tím i lepší její schopnost jednat efektivně v zájmu zachování cenové stability. Kvalitní výzkum se silnou koncepční a empirickou základnou je tedy nezbytný, protože poskytuje ECB nástroje, které potřebuje k provádění své jednotné měnové politiky pro obyvatele zemí eurozóny.

ECB byla například v popředí vývoje nových druhů ekonometrických modelů, které nám umožňují sestavovat ekonomické prognózy a analyzovat dopady různých scénářů. Takovéto modely následně přijaly všechny významné centrální banky.

Od finanční krize je stále důležitější, aby výzkum přispíval k nalezení nových řešení pro nové výzvy. Jedním z příkladů, jak výzkum zabývající se nízkými úrokovými sazbami formoval nástroj měnové politiky, je signalizace měnové politiky, kdy se centrální banka snaží ovlivňovat chování domácností a podniků tím, že je informuje, co lze očekávat v oblasti úrokových sazeb. Signalizaci měnové politiky používají všechny významné centrální banky.

Sledujte náš výzkum na Twitteru

Zajímají vás podněty, analýzy a další informace od výzkumníků z celé Evropské centrální banky? Sledujte twitterový účet vedený našimi pracovníky.

Proč naše odborné publikace obsahují prohlášení o vyloučení odpovědnosti?

Výsledek ECB je závislý na odbornosti lidí, kteří zde pracují. Jsme závislí na našich pracovnících výzkumu, kteří zkoumají nové a inovativní metodiky, a to zejména ve stávajícím ekonomickém prostředí, a přemýšlejí svobodně. Proto je výzkum prováděný v ECB zveřejňován pod jmény autorů – nemusí nutně odrážet názory a stanoviska ECB jako instituce nebo Rady guvernérů. Také neodráží nutně výzkum v jeho celku, který je jedním ze zdrojů rozhodování, neboť určitý ekonomický výzkum zůstává vnitřní záležitostí ECB a tvůrci politiky pochopitelně přicházejí s vlastními analýzami a odborností.

Jak rozhodujeme o tom, která témata budou předmětem výzkumu?

Výzkum slouží pro měnová rozhodování ECB. Témata jsou tedy úzce spjata s aktuálním hospodářským vývojem. V tomto kontextu poskytují pracovníci výzkumu výsledky, které napomáhají ECB analyzovat hospodářské prostředí a připravit vhodné reakce politiky. Například zkoumají, proč a jak došlo vlivem finanční krize ke zhoršení transmise naší měnové politiky.

Vedle těchto aktuálních témat se naši pracovníci výzkumu zabývají s odstupem také otázkami zásadnější povahy. Jak je propojena měnová a makroobezřetnostní politika? Jak finanční trhy, domácnosti a podniky formují svá očekávání, pokud jde o budoucí opatření měnové politiky a inflaci? Proč je světový hospodářský růst nízký a jak dlouho to potrvá? Odpovědi na takové teoretické otázky nám při plnění našeho mandátu pomáhají lépe porozumět příčinám a vlivům vzájemně provázaných a působících hospodářských faktorů.

Podnět k novému výzkumu přichází jak od manažerů, kteří žádají odpovědi, tak od zaměstnanců samotných.

Výsledky našeho výzkumu

Všechny výsledky našeho výzkumu procházejí redakční radou, která zajišťuje vysokou kvalitu. Zaměstnanci předkládají své odborné texty, přičemž ty, které splňují požadované standardy, jsou zveřejněny.

Publikace Research Bulletin Měsíční publikace určená širšímu publiku. Obsahuje výběr nedávných prací ekonomů ECB na témata relevantní z hlediska měnové politiky.
Řada Working Papers Tato řada zveřejňuje materiály z ekonomického výzkumu, které souvisejí s různými úkoly a funkcemi ECB, a poskytuje koncepční a empirický základ pro tvorbu politiky. Publikace se dále doplňují a jsou určeny odborníkům – čtenáři by měli být zasvěceni do ekonomie. Diskuzní publikace se liší od standardní řady working papers v tom, že jsou šířeji dostupné a nabízejí vyváženější pohled. I když částečně vycházejí z původního výzkumu, umisťují analýzu do širšího kontextu odborné literatury na dané téma a rovněž výslovně zohledňují perspektivu politik.
Řada Occasional Papers Řada publikací o tématech souvisejících s hlavními úkoly a funkcemi ECB a Evropského systému centrálních bank. Tyto publikace jsou určeny širokému publiku, ale určitá předchozí znalost tématu může být třeba.
Řada Legal Working Papers Řada publikací souvisejících s právním výzkumem a doktrínou na témata související s hlavními úkoly a funkcemi ECB a Evropského systému centrálních bank. Publikace se dále doplňují a jsou určeny odborníkům – čtenáři by měli být zasvěceni do právní tématiky.
Publikační řada Statistics Paper Series Jedná se o řadu určenou statistikům, ekonomům a dalším odborníkům ke zveřejňování inovativních prací v oblasti statistiky a souvisejících metodik, které jsou předmětem zájmu centrálních bank.