Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Miks tehakse EKPs majandusuuringuid?

28. september 2016

Nagu teised suuremad keskpangad, teeb ka EKP majandusuuringuid valdavalt kahel põhjusel. Esiteks moodustab põhjalik analüüs aluse EKP otsustele kõigis poliitikavaldkondades – olgu selleks rahapoliitika, finantsstabiilsus, pangandusjärelevalve või makrotasandi usaldatavusjärelevalve.

Teiseks loovad EKP majandusuurijad oma tööde avaldamisega sidemed akadeemiliste ringkondadega, innustades mõttevahetusi ja arutelusid EKP jaoks olulistel teemadel. Nende arutelude tulemusi kasutatakse omakorda uurimistöödes, mis loob veelgi tugevama aluse EKP tulevastele otsustele.

Põhjalikku analüüsi nõudvate uute ja keerukate küsimuste esilekerkimine on uurimistööde tähtsust veelgi suurendanud. Mittestandardsete rahapoliitiliste meetmete tõhusus ja rahapoliitika seosed teiste poliitikavaldkondadega (eelarve- ja struktuuripoliitika) on suhteliselt uued teemad, mis näitavad ilmekalt kvaliteetse uurimistegevuse üha suuremat kaalu.

Kuidas on uurimistegevus seotud poliitikaga?

EKP rahapoliitilised otsused pälvivad ajakirjanduses suurt tähelepanu. Uurimistööd pakuvad nende otsuste tagamaade mõistmiseks vajalikke vahendeid ja analüüsi. Siiski tasub uurimistööde tõlgendamisel vältida ainuüksi ühe töö tulemustest juhindumist keskpanga tulevase tegevuskursi hindamisel. Teadusuuringutele on omane analüüsida ja välja pakkuda mõnikord tavatuid lahenduskäike, mis võivad kasuks tulla arutelu elavdamisel, kuid mida ei saa siiski rakendada tegelikes poliitilistes otsustes.

EKP uurimisekspertidelt saab nõukogu vajalikku teavet oma ülesannete võimalikult tõhusaks täitmiseks. Mida kvaliteetsemad on uurimistööd, seda mõjukamad on EKP otsused ja seda tõhusamad on EKP meetmed hinnastabiilsuse hoidmiseks. Seega on tugeval kontseptuaalsel ja empiirilisel alusel põhinevad kvaliteetsed majandusuuringud võtmetähtsusega, andes EKP-le vajalikud vahendid, et viia ellu euroala riikide ühtset rahapoliitikat.

Näiteks on EKP olnud esirinnas uute ökonomeetriliste mudelite väljaarendamisel. Selliste mudelite abil koostatakse majandusettevaateid ja analüüsitakse erinevate poliitiliste stsenaariumite tagajärgi ning neid kasutavad kõik suuremad keskpangad.

Alates finantskriisist on majandusuuringute panus muutunud üha olulisemaks uute lahenduste leidmisel meie ees seisvatele uudsetele probleemidele. Näiteks on madalaid intressimäärasid käsitlevad uurimused kujundanud rahapoliitilise vahendina kasutatavat eelkommunikatsiooni sõnumit, millega keskpank püüab mõjutada kodumajapidamiste ja ettevõtete käitumist, andes teavet oodatavate intressimäärade kohta. Eelkommunikatsiooni kasutavad kõik suuremad keskpangad.

Jälgi meie majandusuurijate tegevust Twitteris

Euroopa Keskpangas peetud arutelusid, tehtud analüüse ja majandusuuringute valdkonnas toimuvat saab jälgida meie Twitteri kontol.

Miks on EKP uurimistöödele lisatud vastutust piirav klausel?

EKP väljaanded põhinevad ekspertide teadmistel ja kogemustel. Iseäranis praegust majanduskeskkonda silmas pidades sõltume oma majandusuurijate võimest analüüsida uudseid meetodeid ja arutleda vabalt ja piiranguteta. Seetõttu avaldatakse EKPs läbi viidud uurimistööd autorite nimede all – need ei pruugi kajastada EKP kui institutsiooni või EKP nõukogu seisukohti. Samuti ei pruugi avaldatud uurimistööd kajastada kogu teavet, mida kasutatakse otsuste tegemisel, sest mõned majandusuuringud on mõeldud ainult EKP-siseseks kasutamiseks. Mõistagi on oma osa ka poliitikakujundajate analüüsidel ja kogemustel.

Kuidas valitakse uurimisteemad?

Kuna majandusuuringute eesmärk on toetada EKP rahapoliitilisi otsuseid, on uurimisteemad tihedalt seotud majanduse hetkesuundumustega. Nii saavad EKP majandusuurijad pakkuda tulemusi, mis aitavad EKP-l analüüsida majanduskeskkonda ja kujundada asjakohaseid poliitikameetmeid. Näiteks uuritakse, miks ja mil viisil oli EKP rahapoliitika ülekandumine finantskriisi ajal häiritud.

Lisaks aktuaalsetele suundumustele analüüsitakse ka majanduse põhialuseid käsitlevaid teemasid. Kuidas on rahapoliitika ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika omavahel seotud? Kuidas kujundavad finantsturud, kodumajapidamised ja ettevõtted ootusi tulevaste rahapoliitiliste meetmete ja inflatsiooni suhtes? Miks on maailmamajanduse kasv aeglane ja kui kaua see kestab? Vastused sellistele teoreetilistele küsimustele aitavad paremini mõista majandusseoste põhjuseid ja tagajärgi ning teha õigeid otsuseid, et täita EKP-le usaldatud ülesandeid.

Ettepanekuid uuteks uurimisteemadeks teevad nii valdkondade juhid, kes soovivad vastuseid kindlatele küsimustele, kui ka töötajad ise.

Majandusuuringute väljundid

Kõigil EKP teadustöö väljunditel on toimetusnõukogud, et tagada uurimistööde kõrge kvaliteet. Töötajad esitavad oma uurimistöö toimetusnõukogule ja nõutavatele standarditele vastavad tööd avaldatakse.

Uuringute bülletään Kord kuus avaldatav bülletään on mõeldud laiemale üldsusele. Selles tutvustatakse EKP majandusteadlaste hiljuti avaldatud uurimistöid poliitiliselt tähtsatel teemadel.
Teadustoimetised Teadustoimetistes avaldatakse EKP erinevate ülesannete ja funktsioonide seisukohalt olulised majandusuuringud, mis loovad rahapoliitika kujundamise kontseptuaalse ja empiirilise aluse. Toimetised on eelkõige suunatud ekspertidele, seega eeldab nende teemade mõistmine teadmisi majandusest. Aruteludokumendid on erinevalt tavapärastest toimetistest laialdasemalt kättesaadavad ja pakuvad tasakaalustatumat perspektiivi. Sellised dokumendid tuginevad osaliselt küll algsel uurimistööl, kuid asetavad analüüsi asjakohase kirjanduse laiemasse konteksti ja kajastavad selgelt ka poliitilist seisukohta.
Üldtoimetised Üldtoimetiste seerias käsitletakse EKP ja Euroopa Keskpankade Süsteemi peamiste ülesannetega seotud teemasid. Seeria on suunatud laiemale lugejaskonnale, kuid eelteadmised võivad lugemist hõlbustada.
Õigusalased teadustoimetised Seerias käsitletakse õigusalaseid teadusuuringuid ja juhtmõtteid EKP ja Euroopa Keskpankade Süsteemi peamiste ülesannetega seotud teemadel. Toimetised on eelkõige suunatud ekspertidele, seega eeldab nende teemade mõistmine õigusalaseid teadmisi.
Statistikatoimetised Seeria raames saavad statistikud, majandusteadlased ja teised eksperdid avaldada uuenduslikke uuringuid statistika ja selle meetodite kohta keskpanga seisukohalt olulistel teemadel.