Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kāpēc ECB veic pētījumus?

28.09.2016.

ECB, gluži kā citas nozīmīgākās centrālās bankas, veic pētījumus divu galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, rūpīga analīze veido pamatu mūsu lēmumiem ikvienā politikas jomā – vienalga, vai tā ir monetārā politika vai finanšu stabilitāte, banku uzraudzība un makroprudenciālā politika.

Otrkārt, publicējot pētījumus, mūsu pētnieki veido saikni ar akadēmiskajām aprindām, aizsākot diskusijas un debates par dažādiem ECB nozīmīgiem tematiem. Tās savukārt atspoguļojas mūsu speciālistu veiktajos pētījumos, vēl vairāk nostiprinot pamatus turpmāko ECB lēmumu pieņemšanai.

Tas kļuvis īpaši svarīgi, jo sarežģītu un jaunu problēmu risināšanā ir nepieciešams rūpīgs analītiskais darbs. Nestandarta pasākumu efektivitāte un monetārās politikas mijiedarbība ar citām politikas jomām (fiskālo un strukturālo politiku) ir samērā jaunas problēmas, kas skaidri parāda, kā neapšaubāmi palielinājusies kvalitatīvu pētījumu vērtība.

Kāda ir saistība starp pētījumiem un politiku?

ECB monetārās politikas lēmumi parādās ziņu virsrakstos. Pētījumi nodrošina gan analīzi, gan instrumentus ar šiem lēmumiem saistīto iespēju izpētei. Tomēr ikvienu atsevišķu pētījumu nevajadzētu interpretēt kā norādījumus par centrālās bankas turpmāko politiku. Pēc būtības pētījumi dažreiz var aplūkot un ierosināt neparastus pasākumus, kas var būt lietderīgi, lai veicinātu debates, bet varbūt nekad neatspoguļosies faktiskajos politikas lēmumos.

Mūsu pētnieki sniedz Padomei informāciju, kas tai nepieciešama, lai pēc iespējas efektīvāk veiktu savu darbu. Vienkārši sakot, jo labāk noris pētniecības darbs, jo labāki ECB lēmumi, kā arī lielāka tās spēja darboties efektīvi, lai saglabātu cenu stabilitāti. Līdz ar to augstas kvalitātes pētījumi ar spēcīgu konceptuālo un empīrisko bāzi ir būtiski, jo tie nodrošina ECB instrumentus, kas tai nepieciešami, lai īstenotu vienoto monetāro politiku euro zonas valstu iedzīvotāju interesēs.

Piemēram, ECB bijusi jaunu ekonometrisko modeļu veidu izstrādes avangardā. Šāda veida modeļi ļauj veikt ekonomiskās aplēses un analizēt dažādu politikas scenāriju iznākumus. Vēlāk tos pārņēma visas lielākās centrālās bankas.

Kopš finanšu krīzes kļuvis vēl svarīgāk, lai pētījumi palīdzētu rast jaunus risinājumus jaunām problēmām. Kā piemēru var minēt pētījumus par zemām procentu likmēm, uz kuru pamata tika izveidotas perspektīvas norādes – monetārās politikas instruments, ar kura palīdzību centrālā banka mēģina ietekmēt mājsaimniecību un uzņēmumu izturēšanos, darot zināmu gaidāmo procentu likmju virzību. Visas lielākās centrālās bankas izmanto perspektīvas norādes.

Sekojiet mūsu pētījumiem Twitter

Vēlaties uzzināt Eiropas Centrālās bankas pētnieku atziņas, analīzi un citus jaunumus? Sekojiet Twitter kontam, kas ir mūsu darbinieku pārziņā.

Kāpēc visi mūsu pētījumi ietver saistību atrunu?

ECB pētījumi pamatojas uz šeit strādājošo cilvēku kompetenci. Mēs paļaujamies uz mūsu pētniekiem, kas pēta jaunas un inovatīvas metodoloģijas, jo īpaši pašreizējā ekonomiskajā vidē, un kas ir brīvi domājoši. Tāpēc ECB veiktos pētījumus publicē ar autoru vārdiem – tie ne vienmēr atspoguļo ECB kā iestādes vai Padomes viedokli vai uzskatus. Tie arī ne vienmēr pilnībā atspoguļo visus pētījumus, uz kuriem balstīti lēmumi, jo daži ekonomiskie pētījumi ir ECB iekšējie pētījumi, un politikas veidotāji, protams, liek lietā arī savu analīzi un pieredzi.

Kā tiek izvēlēti pētījumu temati?

Tā kā pētījumi palīdz ECB politikas lēmumu izstrādē, temati ir cieši saistīti ar pašreizējām tautsaimniecības norisēm. Izmantojot šādu pieeju, mūsu pētnieki nodrošina rezultātus, kas palīdz ECB analizēt tautsaimniecības vidi un izstrādāt atbilstošus politikas risinājumus. Piemēram, tie pēta, kāpēc un kā finanšu krīze traucējusi monetārās politikas transmisiju.

Papildus šādiem aktuāliem jautājumiem mūsu pētnieki arī sper soli atpakaļ un izvērtē fundamentālākus jautājumus. Kā monetārā politika un makroprudenciālā politika ir saistītas savā starpā? Kā finanšu tirgi, mājsaimniecības un uzņēmumi veido gaidas attiecībā uz turpmākajiem monetārās politikas pasākumiem un inflāciju? Kāpēc globālās ekonomiskās izaugsmes temps ir lēns un cik ilgi šāda situācija turpināsies? Atbildes uz šādiem teorētiskiem jautājumiem palīdz mums labāk izprast tautsaimniecības mijiedarbības cēloņus un sekas un pieņemt pareizos lēmumus, lai pildītu mūsu uzdevumu.

Jauna pētījuma iniciatīva nāk gan no vadītājiem, kuriem nepieciešamas atbildes, gan no pašiem speciālistiem.

Mūsu pētījumu produkti

Ikvienam pētījumam ir redkolēģija, kas nodrošina pētījuma augstu kvalitāti. Speciālisti iesniedz savus pētījumus, un tie, kuri atbilst nepieciešamajiem standartiem, tiek publicēti.

Pētījumu biļetens Ikmēneša publikācija, kas paredzēta plašākai sabiedrībai. Tā ietver ECB ekonomistu jaunākos darbus pie politiski nozīmīgām tēmām.
Pētījumu sērija Šajā sērijā publicē ekonomiskos pētījumus attiecībā uz dažādiem ECB uzdevumiem un funkcijām, un tā sniedz konceptuālu un empīrisku bāzi politikas izveidei. Pētījumos atspoguļots pašlaik veiktais darbs un tie paredzēti ekspertiem, tādējādi lasītājiem jābūt zinošiem ekonomikā. Diskusiju materiāli atšķiras no standarta pētījumiem, jo tie ir plašāk pieejami un piedāvā sabalansētāku perspektīvu. Lai gan tie daļēji balstās uz oriģinālo pētījumu, tie parāda analīzi plašākā kontekstā, ņemot vērā pieejamo literatūru par attiecīgo tēmu, kā arī pievērš īpašu uzmanību politikas perspektīvai.
Speciālo pētījumu sērija Pētījumu sērija par tēmām saistībā ar ECB un Eiropas Centrālo banku sistēmas galvenajiem uzdevumiem un funkcijām. Pētījumi paredzēti plašākai sabiedrībai, taču var noderēt iepriekšējas zināšanas par attiecīgo tematu.
Juridisko pētījumu sērija Sērija, kas aptver juridiskos pētījumus un doktrīnu par jautājumiem saistībā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumiem un funkcijām. Pētījumos atspoguļots pašlaik veiktais darbs un tie paredzēti ekspertiem, tādējādi lasītājiem jābūt zinošiem tieslietu jomā.
Statistikas pētījumu sērija Šī sērija ir kanāls statistiķiem, ekonomistiem un citiem speciālistiem, kas ļauj publicēt inovatīvus darbus statistikas jomā un ar to saistītajā metodoloģijā, kas interesanta centrālajām bankām.