Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prečo sa ECB venuje výskumu?

28. septembra 2016

ECB sa, rovnako ako ostatné významné centrálne banky, venuje výskumu z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé, dôkladná analýza tvorí základ našich rozhodnutí vo všetkých oblastiach politiky – či už je to menová politika, finančná stabilita, bankový dohľad alebo makroprudenciálna politika.

Po druhé, vydávaním štúdií naši výskumníci vytvárajú väzby s akademickou obcou a podnecujú tak diskusie a debaty na témy týkajúce sa ECB. Tie predstavujú spätnú väzbu pre výskum našich odborníkov, čo ďalej upevňuje základ, z ktorého vychádzajú budúce rozhodnutia ECB.

Vzhľadom na aktuálne komplexné otázky, ktoré si vyžadujú dôkladnú analytickú prácu, je úloha výskumu o to dôležitejšia. Pomerne novou témou je napríklad účinnosť neštandardných opatrení alebo interakcia menovej politiky s ostatnými politikami (rozpočtovou a štrukturálnou). Na ich príklade vidno, ako veľmi vzrástol význam kvalitného výskumu.

Aký je vzťah medzi výskumom a politikou?

Menovopolitické rozhodnutia ECB sa dostávajú na titulné stránky novín. Výskum poskytuje analýzu a nástroje na skúmanie možností, ktoré stoja za týmito rozhodnutiami. Žiadnu konkrétnu výskumnú prácu však nemožno interpretovať ako ukazovateľ budúcej politiky centrálnej banky. Už zo svojej podstaty môže výskum analyzovať a navrhovať aj neortodoxné postupy, ktoré môžu byť užitočným stimulom na podnietenie debaty, no do samotných menovopolitických rozhodnutí sa nemusia vôbec premietnuť.

Naši výskumníci poskytujú Rade guvernérov informácie, ktoré potrebuje na to, aby mohla čo najúčinnejšie vykonávať svoju prácu. Jednoducho povedané, čím lepší výskum, tým lepšie rozhodnutia ECB a tým lepšia jej schopnosť účinne konať v záujme udržiavania cenovej stability. Kvalitný výskum so silným koncepčným a empirickým základom má preto zásadný význam, keďže ECB poskytuje nástroje, ktoré potrebuje na vykonávanie jednotnej menovej politiky pre obyvateľov krajín eurozóny.

ECB bola napríklad na čele vývoja nových typov ekonometrických modelov, ktoré nám umožňujú zostavovať ekonomické prognózy a analyzovať dôsledky rôznych scenárov menovej politiky. Modely tohto typu následne zaviedli všetky významné centrálne banky.

Od finančnej krízy je výskum ešte dôležitejšou súčasťou procesu hľadania nových riešení v reakcii na nové výzvy. Jedným z príkladov je výskum zameraný na nízke úrokové sadzby, ktorý pomohol formovať menovopolitický nástroj signalizácie budúceho nastavenia menovej politiky. Centrálna banka sa pomocou tohto nástroja snaží ovplyvňovať správanie domácností a podnikov tým, že ich informuje o tom, čo môžu očakávať od úrokových sadzieb. Tento nástroj využívajú všetky významné centrálne banky.

Sledujte náš výskum na Twitteri

Máte záujem o bližšie informácie, analýzy a novinky priamo od výskumníkov z rôznych odborov Európskej centrálnej banky? Sledujte ich účet na Twitteri.

Prečo naše výskumné štúdie obsahujú vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti?

ECB sa pri plnení svojich úloh opiera o odborné znalosti svojich pracovníkov. Spolieha sa na pracovníkov výskumu, ktorí sa zaoberajú novými a inovatívnymi metodikami, najmä v súčasnom hospodárskom prostredí, pričom si zachovávajú nezávislosť myslenia. To je dôvod, prečo sa výskum, ktorý sa vykonáva v ECB, uverejňuje pod menami konkrétnych autorov – nemusí nevyhnutne odrážať stanoviská alebo názory ECB ako inštitúcie, respektíve stanoviská alebo názory Rady guvernérov. Takisto nemusí nevyhnutne odzrkadľovať kompletný rozsah výskumu, ktorý sa premieta do rozhodnutí, keďže niektoré ekonomické práce zostávajú interným materiálom ECB, a tvorcovia politiky samozrejme prinášajú aj svoju vlastnú analýzu a odborné znalosti.

Ako sa rozhoduje o témach výskumu?

Keďže výskum má slúžiť ECB pri prijímaní rozhodnutí menovej politiky, jeho témy úzko súvisia s aktuálnym hospodárskym vývojom. Naši výskumníci tak dodávajú ECB výsledky, ktoré jej pomáhajú analyzovať hospodárske prostredie a pripravovať adekvátne politické opatrenia. Skúmajú napríklad, prečo a ako finančná kríza narušila transmisiu našej menovej politiky.

Popri týchto aktuálnych otázkach sa naši výskumníci pozerajú na veci aj zo širšej perspektívy a skúmajú zásadnejšie otázky. Aké je vzájomné prepojenie medzi menovou a makroprudenciálnou politikou? Ako si finančné trhy, domácnosti a firmy vytvárajú očakávania v súvislosti s budúcimi opatreniami menovej politiky a infláciou? Prečo je globálny hospodársky rast nízky a ako dlho to bude trvať? Odpovede na takéto teoretické otázky nám pomáhajú lepšie pochopiť príčiny a dôsledky ekonomických interakcií a prijímať správne rozhodnutia v rámci plnenia nášho mandátu.

Podnety na nový výskum prichádzajú od manažérov, ktorí požadujú odpovede, ako aj od samotných pracovníkov výskumu.

Výsledky nášho výskumu

Všetky výsledky nášho výskumu prechádzajú redakčnou radou, ktorá zabezpečuje jeho vysokú kvalitu. Odborníci predkladajú svoje štúdie. Tie, ktoré spĺňajú požadované štandardy, sa uverejňujú.

Výskumný bulletin Mesačník určený pre všeobecné publikum. Obsahuje výber z nedávnych prác ekonómov ECB, ktoré sa zaoberajú témami dôležitými z hľadiska menovej politiky.
Working Paper Series Táto séria zverejňuje ekonomický výskum, ktorý sa týka rôznych úloh a funkcií ECB, a predstavuje koncepčný a empirický základ tvorby politiky. Štúdie sa týkajú prebiehajúceho výskumu a sú určené odborníkom, takže čitatelia by mali mať prehľad o ekonomike. Diskusné štúdie sa líšia od štandardných pracovných štúdií tým, že sú podané prístupnejším spôsobom a ponúkajú vyváženejší pohľad. Hoci čiastočne vychádzajú z pôvodného výskumu, zasadzujú analýzu do širšieho kontextu literatúry k danej téme a otvorene zohľadňujú aj hľadisko politík.
Occasional Paper Series Séria štúdií na témy súvisiace s hlavnými úlohami a funkciami ECB a Európskeho systému centrálnych bánk. Štúdie sú určené širokému publiku, môžu si však vyžadovať určitú znalosť danej témy.
Legal Working Paper Series Séria, ktorá sa zaoberá právnym výskumom a doktrínou v otázkach súvisiacich s úlohami a funkciami ECB a Európskeho systému centrálnych bánk. Štúdie sa týkajú prebiehajúceho výskumu a sú určené odborníkom, takže čitatelia by mali mať prehľad v oblasti práva.
Statistics Paper Series Táto séria predstavuje kanál, prostredníctvom ktorého môžu štatistici, ekonómovia a iní odborníci publikovať inovatívne práce v oblasti štatistiky a súvisiacich metodológií zaujímavých pre centrálne banky.