Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi EKP tekee tutkimustyötä?

28.9.2016

Muiden keskuspankkien tavoin myös EKP tekee tutkimustyötä. Tutkimusta tarvitaan päätöksenteon pohjaksi. Niin rahapoliittiset päätökset kuin rahoitusvakautta, pankkivalvontaa ja makrovakauspolitiikkaakin koskevat päätökset perustuvat huolelliseen analyysiin.

Tutkimusjulkaisujen avulla pidetään yllä yhteyksiä tiedeyhteisöön ja herätetään keskustelua EKP:n kannalta tärkeistä teemoista. Vuorovaikutus rikastuttaa tutkimustyötä myös EKP:ssä, ja sen ansiosta päätöksenteko on yhä vankemmalla pohjalla.

Toimintaympäristön kehitystä on pystyttävä analysoimaan luotettavasti. On tärkeää selvittää, miten epätavanomaiset toimet vaikuttavat taloudessa ja miten esimerkiksi finanssi- ja rakennepolitiikka voivat tukea rahapolitiikan vaikutusta ja päinvastoin.

Miten tutkimustuloksia käytetään rahapolitiikassa?

EKP:n rahapoliittisilla päätöksillä on suuri merkitys koko talouden kannalta. Tutkijamme analysoivat monesta näkökulmasta, miten erilaiset päätökset voisivat vaikuttaa tilanteen kehitykseen. Minkään yksittäisen tutkimusjulkaisun pohjalta ei siis voi vielä ennakoida tulevia linjauksia. Tutkimustyön avulla pyritään hahmottamaan uudenlaisia toimintatapoja, ja osassa julkaisuista kartoitetaan etäisiäkin mahdollisuuksia keskustelun herättämiseksi.

EKP:n neuvosto tarvitsee tutkijoiden kokoamaa tietoa voidakseen hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti. Hyvän tutkimustyön pohjalta syntyy onnistuneita päätöksiä, ja hintakehitystä pystytään vakauttamaan. Teoreettisen ja empiirisen tutkimustyön myötä EKP:ssä hahmotellaan konkreettisia toimia, joiden avulla yhteinen rahapolitiikka saadaan palvelemaan koko euroaluetta.

EKP on esimerkiksi toiminut edelläkävijänä uudentyyppisten ekonometristen mallien kehitystyössä. Niiden avulla voidaan ennustaa talouskehitystä ja analysoida eri skenaarioiden vaikutuksia. Vastaavanlaisia malleja on sittemmin otettu käyttöön kaikissa suurten talouksien keskuspankeissa.

Finanssikriisin jälkeen tutkimustyön merkitys on korostunut, kun keskuspankkien on täytynyt löytää uusia ratkaisuja uudenlaisten ongelmien edessä. Matalien korkojen vaikutusta selvittäneiden tutkimusten pohjalta kehitettiin esimerkiksi ennakoivaa viestintää eli pyrittiin vaikuttamaan kotitalouksien ja yritysten toimintaan kertomalla jo etukäteen ohjauskorkojen todennäköisestä kehityksestä. Ennakoivaa viestintää on sitäkin käytetty kaikkien suurten talouksien keskuspankeissa.

Seuraa tutkijoidemme työtä

EKP:n tutkijoilla on Twitterissä oma tili, jota seuraamalla saa tietoa esimerkiksi tuoreista julkaisuista ja tapahtumista.

Miksi EKP:n tutkimusjulkaisuissa on vastuuvapauslausekkeet?

EKP:n asiantuntijoiden on voitava tehdä tutkimustyötään vapaasti ja kehittää uusia luovia menetelmiä. Se on erityisen tärkeää poikkeuksellisissa talousoloissa. EKP:ssä tehty tutkimus ei välttämättä edusta EKP:n neuvoston näkemyksiä, eikä sitä pidä tulkita EKP:n virallisiksi kannanotoiksi. Jokainen tutkija julkaisee työnsä tulokset omalla nimellään. Kaikkia päätöksenteon pohjana olevia analyyseja ei julkaista, vaan osa taloudellisesta tutkimuksesta on käytettävissä ainoastaan EKP:n sisällä. Päätöksentekoon vaikuttaa merkittävästi myös päätöksentekijöiden oma asiantuntemus ja taustatyö.

Miten tutkimusaiheet valitaan?

Jotta tutkimustyö palvelisi EKP:n päätöksentekoa, aiheet valitaan niin, että ne liittyvät kulloiseenkin talouskehitykseen. Tutkimustulosten pohjalta pystytään analysoimaan taloutta ja hahmottelemaan päätöksiä tilanteen mukaan. Tutkimuksissa on esimerkiksi selvitetty, miksi rahapolitiikan vaikutus ei välittynyt talouteen toivotusti finanssikriisin aikana.

Ajankohtaisten aiheiden lisäksi tarkastellaan perustavanlaatuisia EKP:n toimintaan vaikuttavia kysymyksiä kuten sitä, miten raha- ja makrovakauspolitiikka voivat tukea toistensa vaikutusta tai miten kotitalouksien ja yritysten inflaatio-odotukset muotoutuvat. Samaten selvitetään rahapolitiikkaa koskevien odotusten muotoutumista finanssimarkkinoilla, analysoidaan maailmantalouden kehitystä ja hahmotellaan kasvuodotuksia. Yleisluontoisten pohdintojen avulla opitaan ymmärtämään paremmin talouden toimijoita ja syy-seuraussuhteita ja tekemään päätöksiä, joiden myötä hintakehitys vakaantuu.

Uudet tutkimusaiheet voivat tulla joko EKP:n johdolta, joka tarvitsee vastauksia avoimiin kysymyksiin, tai tutkijoilta itseltään.

EKP:n tutkimusjulkaisut

Jokaisen julkaisusarjan taustalla on joukko asiantuntijoita, jotka arvioivat julkaistavaksi ehdotetut tutkimukset ja toimittavat lopulliset julkaisut.

Research Bulletin Tutkimuskatsauksissa esitellään yleistajuisesti EKP:n ekonomistien tuoreimpia tutkimuksia talouteen ja rahoitukseen liittyvistä aiheista. Katsaus ilmestyy kerran kuukaudessa.
Working Paper Series Asiantuntijoille suunnatuissa julkaisuissa käsitellään EKP:n tehtävien kannalta tärkeitä aiheita ja kerrotaan päätöksenteon teoreettisista ja empiirisistä taustoista. Niissä tarkastellaan meneillään olevaa tutkimustyötä, ja lukijoiden oletetaan perehtyneen jonkin verran taloustieteeseen. Sarjassa julkaistaan myös yleistajuisempia keskustelualoitteita (Discussion Papers), joissa teemoja käsitellään useammalta kannalta. Niissäkin käsitellään meneillään olevaa tutkimustyötä, mutta sen taustaksi kerrotaan aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta laajemmin ja lisäksi käsitellään erikseen teeman merkitystä rahapolitiikan kannalta.
Occasional Paper Series Sarjan julkaisuissa käsitellään EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän tärkeimpiin tehtäviin liittyviä kysymyksiä. Kohderyhmä on varsin laaja, mutta lukijoilla on hyvä olla jonkin verran perustietoa aiheesta.
Legal Working Paper Series Sarjan julkaisuissa esitellään meneillään olevaa tutkimustyötä, joka koskee EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviin liittyviä oikeudellisia ja periaatteellisia kysymyksiä. Julkaisut on suunnattu asiantuntijoille, eli lukijoiden oletetaan perehtyneen jonkin verran oikeustieteeseen.
Statistics Paper Series Sarjan julkaisuissa tilasto- ja taloustieteilijät sekä muut asiantuntijat esittelevät tilastoihin ja tilastointimenetelmiin liittyvää innovatiivista tutkimustyötä.