European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

16 юли 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 514 693 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 354 945 −147
  2.1 Вземания от МВФ 87 065 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 880 −147
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 402 613
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 260 −442
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 260 −442
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 216 790 −30
  5.1 Основни операции по рефинансиране 42 −30
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 216 748 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 654 −1 273
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 466 711 28 202
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 280 153 27 872
  7.2 Други ценни книжа 186 557 330
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 142 0
9 Други активи 308 060 −2 816
Общо активи 7 950 657 24 108
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 491 738 3 027
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 430 580 −34 370
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 610 639 −60 859
  2.2 Депозитно улеснение 818 089 26 440
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 852 48
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 20 764 2 638
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 752 247 58 721
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 650 459 50 297
  5.2 Други задължения 101 788 8 424
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 277 605 −936
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 296 14
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 475 −212
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 475 −212
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 795 0
10 Други задължения 302 098 −4 775
11 Сметки за преоценка 497 589 0
12 Капитал и резерви 109 471 0
Общо пасиви 7 950 657 24 108
Annexes
20 July 2021