Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

16.07.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 514 693 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 354 945 −147
  2.1 SVF debitoru parādi 87 065 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 880 −147
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 402 613
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 260 −442
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 260 −442
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 216 790 −30
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 42 −30
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 216 748 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 654 −1 273
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 466 711 28 202
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 280 153 27 872
  7.2 Pārējie vērtspapīri 186 557 330
8 Valdības parāds euro 22 142 0
9 Pārējie aktīvi 308 060 −2 816
Kopā aktīvi 7 950 657 24 108
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 491 738 3 027
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 430 580 −34 370
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 610 639 −60 859
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 818 089 26 440
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 852 48
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 20 764 2 638
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 752 247 58 721
  5.1 Saistības pret valdību 650 459 50 297
  5.2 Pārējās saistības 101 788 8 424
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 277 605 −936
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 296 14
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 475 −212
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 475 −212
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 795 0
10 Pārējās saistības 302 098 −4 775
11 Pārvērtēšanas konti 497 589 0
12 Kapitāls un rezerves 109 471 0
Kopā pasīvi 7 950 657 24 108
Annexes
20 July 2021