Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

16 juli 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 514.693 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 354.945 −147
  2.1 Fordringar på IMF 87.065 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.880 −147
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.402 613
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.260 −442
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.260 −442
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.216.790 −30
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 42 −30
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.216.748 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.654 −1.273
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.466.711 28.202
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.280.153 27.872
  7.2 Övriga värdepapper 186.557 330
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.142 0
9 Övriga tillgångar 308.060 −2.816
Summa tillgångar 7.950.657 24.108
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.491.738 3.027
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.430.580 −34.370
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.610.639 −60.859
  2.2 Inlåningsfacilitet 818.089 26.440
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.852 48
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 20.764 2.638
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 752.247 58.721
  5.1 Offentliga sektorn 650.459 50.297
  5.2 Övriga skulder 101.788 8.424
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 277.605 −936
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.296 14
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.475 −212
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.475 −212
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.795 0
10 Övriga skulder 302.098 −4.775
11 Värderegleringskonton 497.589 0
12 Kapital och reserver 109.471 0
Summa skulder 7.950.657 24.108
Annexes
20 July 2021