European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

16. júla 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 514 693 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 354 945 −147
  2.1 Pohľadávky voči MMF 87 065 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 880 −147
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 402 613
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 260 −442
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 260 −442
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 216 790 −30
  5.1 Hlavné refinančné operácie 42 −30
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 216 748 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 654 −1 273
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 466 711 28 202
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 280 153 27 872
  7.2 Ostatné cenné papiere 186 557 330
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 142 0
9 Ostatné aktíva 308 060 −2 816
Aktíva spolu 7 950 657 24 108
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 491 738 3 027
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 430 580 −34 370
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 610 639 −60 859
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 818 089 26 440
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 852 48
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 20 764 2 638
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 752 247 58 721
  5.1 Verejná správa 650 459 50 297
  5.2 Ostatné záväzky 101 788 8 424
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 277 605 −936
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 296 14
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 475 −212
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 475 −212
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 795 0
10 Ostatné záväzky 302 098 −4 775
11 Účty precenenia 497 589 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 471 0
Pasíva spolu 7 950 657 24 108
Annexes
20 July 2021